Yazım Kuralları

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisine gönderilen bilimsel çalışmalar;

 

* Orijinal, başka herhangi bir yerde yayımlanmamış ve intihal edilmemiş olmalıdır.

* Makaleyle ilgili açıklamalar (destekleyen kuruluş, proje adı, vb.) ayrıca yazılmalıdır.

* Makalenin kabul edilmesi durumunda sorumlu yazar ve diğer yazarlar tarafından imzalanmış “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” dergimize gönderilmelidir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Bu sözleşme ile makalenin tüm yayım hakkı dergimize geçer.

 

*** Aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyulmadığı takdirde makale ön kontrol aşamasında gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilecektir.

 1. Makale sorumlu yazar tarafından Microsoft Word dosyası şeklinde dergimizin (http://www.ispecjournal.com/index.php/ispecjas/submissions) üzerinden yüklenmelidir. Sorumlu yazar makalenin tüm süreçlerinin takip edilmesinden sorumludur.
 2. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile yazılmış olmalıdır. Ön incelemesi “editör” ve/veya “editör kurulu” tarafından yapılan ve değerlendirmeye alınması uygun görülen makaleler ilgili bilim dalından hakemlerin olumlu görüşü alındıktan sonra yayımlanır. Ön kontrol ve değerlendirme süreçlerinden sonra yazarların önerilen düzeltmeleri en geç 15 gün (eğer deneysel ilave istenmişse 30 gün) içerisinde yaparak göndermeleri gerekmektedir. Aksi durumda makale reddedilecektir.
 3. Daha önce yayımlanmamış araştırma makalesi, derleme ve tam metin bildirilerin dergimizde yayımlanabilmeleri için aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekir.  
 4. a) Araştırma Makalesi: Bilimsel araştırma ve deneysel çalışmalar sonucu hazırlanan tamamlanmış orijinal ve özgün çalışmalardır.
 5. b) Derleme: Editörün daveti üzerine önemli, faydalı ve güncel bir konunun, o konuda uzman olan bir yazar tarafından, o konuda yapılmış araştırmalardan elde edilmiş bulguların değerlendirildiği özgün yazılardır.
 6. Makale Türkçe yazılmış ise; Kapak sayfasında Türkçe başlık, yazarların isimleri ve iletişim/adres bilgileri, ORCID numaraları bulunmalıdır. Tam metin dosyasında Türkçe başlık, Özet, Anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet (abstract), İngilizce anahtar kelimeler (keywords), Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa) ve Kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır.

   Makale İngilizce yazılmış ise; Kapak sayfasında İngilizce başlık, yazarların isimleri ve iletişim/adres bilgileri, ORCID numaraları bulunmalıdır. Tam metin dosyasında Title, Afilliation, Abstract, Keywords, Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusion, Acknowledgement (varsa) ve References kısımlarından oluşmalıdır. ,

Not: Sonuç ve tartışma bölümleri (results and discussion sections) Sonuçlar ve Tartışma başlığı altında birleştirilebilir.

 1. Kapak sayfasında yazar ad(lar)ı herhangi bir akademik unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalı, numaralandırılmalı ve altına adresleri yazılmalıdır. Sorumlu yazarın e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir.
 2. Özet 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet, araştırmanın konusunu, amacını ve sonuçların özetini içermelidir. Öz içerisinde mümkün olduğunca standart olmayan kısaltmalar ve formüllerin kullanımından kaçınılmalıdır. Kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde uzun yazılımları yazıldıktan sonra parantez içerisinde verilmeli ve daha sonra sadece bu kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin; Kısa Zincirli Yağ Asitleri (KZYA). Metin içerisinde KZYA şeklinde kullanılmaya devam edilmelidir.
 3. Maksimum 6 adet anahtar kelime kullanılmalıdır. Kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimeler yazılmalıdır (Silaj, kalite, karışım, protein….)
 4. Ana bölüm başlıkları koyu (bold)ve büyük karakterlerle (1. GİRİŞ veya 1. INTRODUCTION) 2. derece başlıklarda bold ve kelimelerin ilk harfleri büyük (2.1. Alt Başlık), 3. derece başlıkların bold ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler tamamen küçük harflerle (2.1.1. Üçüncü derece başlık) cümle düzeninde yazılmalıdır.
 5. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı kısa, açıklayıcı ve 250 karakterden fazla olmamalıdır.
 6. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları hariç, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 7. Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır.
 8. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 9. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara sayfa numarası verilmelidir.
 10. Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Çizelge”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Çizelge 1./Table 1., Şekil 1./ Figure 1.). Ayrıca Şekil 1.Çizelge 1.kelimeleri bold yazılmalıdır. Şekillere ait açıklamalar şeklin alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Çizelge/Table başlık yazıları 10 punto ve Çizelge/Table nun üzerinde olmalı, içeriği ise en az 8 punto şeklinde verilmelidir. Şekil/Figure ve Çizelge/Table ana doküman içerisinde ilgili yerlerde verilmeli, ayrı dosya olarak yüklenmemeli veya metnin sonuna eklenmemelidir. Şekillerin çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. Metin ve tablolar dışındaki objeler (resimler, grafikler, şekiller) mutlaka JPEG, PNG veya TIFF formatında olmalıdır. Şekillerin etrafında herhangi bir çerçeve bulunmamalıdır. Her şekil ve tabloya metin içerisinde mutlaka atıfta bulunulmalı ve şekillerin altında, tabloların ise üstünde o şekil veya çizelgeye ait numara ve açıklama bulunmalıdır. Önemli Not: Metin içerisinde veya tablolarda yer alan ondalıklı sayıların tamamı, Türkçe makalelerde virgül kullanılarak, İngilizce makalelerde ise nokta kullanılarak yazılmalıdır.
 11. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılmalı ve “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir
 12. Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (EU/mg yerine EU mg-1).Referanslar

*** Aşağıda belirtilen Referans yazım kurallarına uyulmadığı takdirde makale ön kontrol aşamasında gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilecektir.

 1. Kaynaklar kısmı 12 punto yazı boyutunda Times New Roman karakterlerle yazılmalıdır.
 2. Makale içindeki atıflarda özel durumlar dışında “yazar ve tarih” sistemi kullanılmalıdır. Birden çok kaynağa aynı anda atıf yapılacaksa yayınlar noktalı virgül ile ayrılmalı ve kronolojik sıra ile verilmelidir. Örneğin: (SoyadıA, 2002; SoyadıB ve ark., 2008; SoyadıC, 2008; SoyadıD1 ve SoyadıD2, 2012). İki yazarlı eserlerde yazar isimleri “ve” ile ayrılmalı, çok yazarlı eserlerde “ve ark.” (yabancı dildeki kaynaklarda ise “et al.”) kullanılmalıdır. Örneğin: Soyadı1 (2007), Soyadı1 ve Soyadı2 (2005), Soyadı1 ve ark. (2003). Birden fazla yazarlı veya tek yazarlı yayınların çoklu kullanışlarında tarihsel sıralanmalı, aynı yılda birçok yayının kullanılmasında (yazar grupları aynı olmasa bile) ise küçük harf ile ayrılmalıdır. Örneğin: Seydoşoğlu ve Kökten, 2019a; Seydoşoğlu ve Kökten, 2019b; Seydoşoğlu ve Kökten, 2019c (çünkü metin içinde hepsi “Seydoşoğlu ve Kökten, 2019” olarak geçecektir).

 

Makale: 

Seydoşoğlu, S. 2019. Farklı oranlarda karıştırılan yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) hâsıllarının silaj ve yem kalitesine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56 (3):297-302.

Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2019. Batman mera vejetasyonlarının bazı özellikleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(1): 60-68,

Seydoşoğlu, S., Gelir, G., Ayana-Çam, B. 2020. Yem bezelyesi ve tritikale karışımlarında karışım oranları ile biçim dönemlerinin ot verimine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 9-13.

 

Kitap:

Carlson, BM. 2009. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby.

Dybvig, DD., Dybvig, M. 2003. Det tenkende mennesket. Filosofiog vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2nd ed. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

 

Kitap Bölümü:

Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Determination of in vitro plantlet of some terrestrial orchid

species. Development in Science and Engineering. ISBN: 978-954-07-4137-6, Chapter 3.

St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. Page: 29-40.

 

Çığ, F., Sonkurt, M., Erman, M., Çığ, A., 2017. The Role of Beneficial Microorganisms in the Protection of Plants Growing in Natural Landscape Areas. Nature, Environment and Earth Science. Chapter: 35, Current Trends in Science and Landscape Management. Sofia St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. ISBN 978-954-07-4338-7. Pg: 427-442.

 

 

Konferans:

Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U. 2019. Sunflower silage. ISPEC Internatonal Conference On Agriculture And Rural Development-II, 27-29 September, KIEV p:116-122.

 

 

Tez:

Seydoşoğlu, S. 2017. Diyarbakır koşullarında farklı ekim zamanlarının ikinci ürün silajlık mısır çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerine etkisi. Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Web:

Kapperud, G. Utbruddsveil [Internet]. I Folkehelseins; 2016 [cited 2016 Jun 30]. Available from: https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/