Parasitic Weed Species and Their Hosts in Siirt Province of Turkey

Authors

  • Mesut SIRRI Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  • Cumali ÖZASLAN Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
  • Mehmet FİDAN Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp806-820

Keywords:

Parasitic weeds, host plants, flora

Abstract

Weeds are among the most important factors that cause economic losses in crop production. Weeds cause yield and quality losses by competing with crops and negatively affecting them with their allelopathic effects. In addition, some weeds live as parasites on crop plants. The study aimed to determine parasitic weed species and their incidence in Siirt province of Turkey. Survey studies were carried out in a total of 105 points representing the province, in 2018-2019. A total of 7 parazitik weeds species (Orobanchea egyptiaca Pers., Orobanche crenata Forssk., Orobanche ramosa L., Cuscuta approximata Bab., Cuscuta campestris Yunck., Viscum album L. and Loranthus europaeus were identified in the region. The crops and weeds hosts of the parasitic weeds were also determined. It has been observed that the incidences of Orobanche species were quite high especially in lentil and tomato fields and were cause significant economic losses. It has been also observed that integrated weed management strategies are needed to prevent yield losses by parasitic weeds in the region. However, considering the deficiency of the knowledge of producers on the subject, it was concluded that farmer awareness programs are urgently needed.

References

Aksoy, E. 2010. Türkiye’deki Canavar Otları ve Mücadelesi. TÜBİTAK 105G 080 nolu Ülkesel Canavar Otu Projesi Çıktısı Broşürü, Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 27s.

Aksoy, E., Arslan, Z.F., Eymirli, S., Tetik, Ö., Bayraktar, ÖV., Armağan, G. 2014. Gaziantep ve Kilis illeri kırmızı mercimek tarlalarındaki canavar otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanch eaegyptiaca (Pers.)] yaygınlığı, yoğunluğu ve üreticilerin yabancı ot sorunlarına yaklaşımları. Bitki Koruma Bülteni, 54 (2): 115-132.

Anonim, 2019. https://siirt.tarimorman.gov.tr/Lists/SolMenu/Attachments/23/2013-2017%20Faaliyet %20Raporu.pdf (Erişim tarihi: 11.05.2020).

Anonim, 2020. http://www.agroatlas.ru/en/content/weeds/Orobanche aegyptiaca/index.html (Erişim Tarihi: 11.05.2020).

Arslan, Z.F., Altun, AA., Bilgili, A. 2017. Türkiye mercimek (Lens culinaris Medik.) üretimindeki yabancı ot sorunlarının dünü, bugünü ve yarını - Şanlıurfa, Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(11): 1312-1322.

Bayram, Y. 2008. Diyarbakır ve Mardin illerinde mercimek ve domateste zararlı olan canavar otu türleri (Orobanchespp.) ve Phytomyza orobanchia (Kaltenbach), 1864 (Diptera: Agromyzidae) ’nın Bu Türler Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.

Davis, P.H. 1978. Flora of Turkey and the East Aegeanislands. Vol. 6, University of Edinburg, England.

Dawson, J.H., Musselman, L.J., Wolswinkel, P., Dorr, I. 1994. Biologyandcontrol of Cuscuta. Reviews Weed Science, 6: 265-317.

Dutkuner, İ. 1998. Marmara Bölgesi’nde bulunan loranthaceae familyası taksonlarının morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Agriculture And Forestry, 23 (1999) Ek Sayı 4, 983-989.

Ergun, F., Deliorman, D., Şener, B. 1994. Viscum album (Ökse otu) (Loranthaceae) bitkisinin morfolojik özellikleri ve Türkiye'deki yayılışı hakkında bazı araştırmalar, OT Sistematik Botanik Dergisi 1(2): 47-62.

Gharde, Y., Singh, P.K., Dubey, R.P., Gupta, P.K. 2018. Assessment of yield and economic losses in agriculture due to weeds in India, Crop Protection 107: 12–18.

Gürcan, A., Karaca, M. 2018. Yabancı ot mücadelesi (Güncellenmiş ve İlaveli 4. Baskı), Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Konya, 334 s.

Kabulov, D.T., Mukumov, Kh.M. 1965. About species composition of host-plants of Egyptian Broomrape (Orobanche aegyptiaca Pers.) in Middle Asia. Nauchnyedokladyvyssheishkoly,Biologicheskienauki (Moscow: Vysshayashkola) 2: 111-116.

Kadıoğlu, İ. 2009. Canavar otunun (Orobanchespp.) tanımı, zararları ve mücadelesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2):1-6.

Kadıoğlu, İ., Doğar, G., Ciğer, Ü. 2015. Şeker pancarı ekim alanlarında görülen küsküt (Cuscuta campestrisYunck.)’ün tanımı, zararı ve yaygınlık durumu. İstilacı Bitkiler Çalıştayı, 22 Mayıs Tokat, 18 (3): 15-16.

Kaya, İ., Nemli, Y., Demir, İ. 2018. Türkiye’de tarım ve tarım dışı alanlarda görülen küsküt türlerinin (Cuscuta spp.) Taksonomik özellikleri, dağılışları ve konukçuları Turk J Weed Sci. 21(1):1-7.

Kumbasli, M., Keten, A., Beşkardeş, V., Makineci, E., Özdemir, E., Yılmaz, E., Zengin, H., Sevgi, O., Yılmaz, HC., Çalışkan, S. 2011. Hostsand distribution of yellow mistletoe (Loranthuse uropaeus Jacq. (Loranthaceae)) on Northern StrandjasOakForests-Turkey, Scientific Research and Essays, 6(14): 2970-2975.

Lian, JY., Ye, WH., Cao, HL., Lai, Z.M., Wang, Z.M., Cai, C.X. 2006. Influence of obligate parasite Cuscuta campestris on thecommunity of its host Mikaniamicrantha. Weed Research, 46, 441-443.

Linke, K.H., Sauerborn, J., Saxena, MC. 1989. Orobanche fieldquide. University of Hohenheim, Germany, 41s.

Mıshra, JS. 2009. Biology and managemant of cuscuta species, Indian Journal of Weed Science, 41: 1-11.

Mohamed, K., Papes, M., Williams, R., Benz, BW., Peterson, AT. 2006. Global ınvasive potential of 10 parasitic witch weeds and related orobanchaceae. Royal Swedish Academy of Sciences, Ambio Vol. 35, No. 6, 281-288.

Nemli, Y. 1978. Çiçekli parazitlerden Cuscuta L.’nin Anadolu türleri üzerinde morfolojik ve sistematik araştırmalar. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Doçentlik Tezi, İzmir.

Nemli, Y. 1986. Anadolu’da kültür alanlarında bulunan küsküt türleri (Cuscuta spp.); yayılışları ve konukçuları üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23 (3), 11-21.

Nemli, Y., Kaya, İ., Tamer, ŞR. 2015. Cuscuta campestris. istilacı bitkiler Çalıştayı/InvasivePlantsWork, 22 Mayıs 2015, Tokat, 271-282.

Nemli, Y., Öngen, N. 1982. Türkiye’nin trakya bölgesi küsküt türleri (Cuscuta spp.) üzerinde taksonomik araştırmalar. Tübitak Doğa Bilim Dergisi, 6 (3): 147-154.

Oerke, EC. 2006. Crop losses to pests: centenary review. J. Agric. Sci. 144, 31–43.

Önen, H. 2020. Endüstriyel kenevirde hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi. Harf Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-975-8738-45-8

Önen, H. 1995. Tokat Kazova’da yetiştirilen şeker pancarlarında sorun olan yabancı otlar ile uygulanan farklı savaş yöntemlerinin verime olan etkileri üzerinde araştırmalar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

Önen, H., Özgöz, E., Özer, Z. 2012. Toprak işleme yöntemlerinin buğdayda yabancı otlanmaya ve verime etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1): 99-104.

Önen, H., 2006. Türkiye’de pelin ve yoncanın allelopatik etkileri üzerinde yapılmış çalışmalara genel bir bakış. Allelopati Çalıştayı (Türkiye’de allelopatinin kullanımı: Dün, bugün, yarın) bildiri kitabı (Sunulu Bildiri), sayfa 3-23. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.

Önen, H. (Ed.). 2015. Türkiye istilacı Bitkiler Katalogu. Ankara, Turkey: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. ISBN: 978-605-9175-05-0.

Ozaslan, C., Farooq, S., Onen, H., 2017. Broomrape infestation in lentil crop and farmer knowledge on the management of parasitic weed species in Diyarbakır province, Turkey. 26th Asian Pacific Weed Science Society Conference, Kyoto Japan.

Özer, Z., Kadıoğlu, İ., Önen, H., Tursun, N. 2001. Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:20, Kitaplar Serisi No:10, Tokat, 263s.

Özer, Z., Önen, H., Tursun, N. Uygur, F.N. 1999. Türkiye’nin bazı önemli yabancı otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşımları). Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:38 Kitap Serisi No:16.

Özer, Z., Tursun, N., Önen, H. 2002. Yabancı otlarla sağlıklı yaşam, 4 Renk Yayın Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti. No: 85/7 İskitler/ Ankara.

Özer, Z., Önen, H. Uygur, N.F. Koch, W. 1996. Farklı kültürlerde sorun olan yabancı otlar ve kimyasal savaşımları. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları No: 15 Kitap Serisi: 8.

Parker, C., Riches, CR. 1993. Parasitic Weeds of the World. Biologyand Control. CAB International, Wallingford. Phytotaxin, (5): 443-445.

Restuccia, A., Marchese, M., Auromicale, G., Restuccia, G. 2009. Biological Characteristics and Control of Orobanche crenata Forsk., a Review, Ital. J. Agron. / Riv. Agron., 2009, 1:53-68.

Rubiales, D., Fernandez-Aparicio, M., Haddad, A. 2009. Parasitic weeds. The Lentil Botany, Production and Uses. Editedby William Erskine, Fred Muehlbauer, Ashutosh Sarkerand Barlam Sharma. CAB International, 343-349.

Sırrı, M. 2019. Siirt ili fıstık bahçelerinde görülen yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni / Plant Protection Bulletin, 59(3):3-14.

Sırrı, M. 2020. Siirt ili mercimek (Lens culinaris medic.) ekim alanlarında sorun oluşturan yabancı ot türlerinin yoğunluk ve rastlanma sıklıklarının belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23 (1): 117-126.

Tepe, I. 1998. Türkiye’de tarım ve tarım dışı alanlarda sorun olan yabancı otlar ve mücadeleleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları No: 32, Ziraat Fak. Yayınları No:18, 86s.

Uludağ, A., Demirci, M. 2005. The Orobanche problem in Turkey and its economic impact. COST Action 849, Parasitic plant management in sustainable agriculture wg1+4 workshop on means forlimiting Orobanche propagation and dispersal in agricultur alfields, 4-6 December 2005, Israel, 13.

Uludağ, A., Demir, A. 1997. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimek alanlarında

bulunan parazit yabancı otlar. Türkiye II. Herboloji Kongresi, 1-4 Eylül 1997, İzmir.

Yıldırım S., Tepe I. (2014). Van’da Yoncada Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Dağılımı ve Yoğunluğu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 24 (1): 42-50.

Zeybek, N. 1958. Farmasötik botanik, kapalı tohumlu bitkiler (Angiospemae) sistematiği ve önemli maddeleri. Ege Üniv. Ecz. Fak., No: 1, Ege Üniv. Basını evi, İzmir, 390s.

Published

2020-12-04

How to Cite

Mesut SIRRI, Cumali ÖZASLAN, & Mehmet FİDAN. (2020). Parasitic Weed Species and Their Hosts in Siirt Province of Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 808-822. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp806-820

Issue

Section

Articles