The Effect Of The Harvest Stages And Additives On The Silage Value Of The Different Sunflower Populations

Authors

  • ZEYNEP GÜL 6945544
  • Mustafa TAN Havsa Vocational School, Trakya University, Edirne, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp57-72

Keywords:

Silage, sunflower, landraces, silage quality

Abstract

The research was carried out in the irrigated trial areas of Atatürk University Faculty of Agriculture in 2009 and 2010. 7 different local sunflower varieties (Edirne-black-seeded, Edirne-white-seeded, Erzurum-black-seeded, Erzurum-white-seeded, Kırklareli-black-seeded, Kırklareliwhite-seeded and Tekirdağ) from 3 different harvest times (table formation, full flowering and seed filling) were examined for silage. In the study, silage was carried out using 5 different additives (additive-control, 10% barley, 10% straw, 5% molasses, 1% salt). Dry matter ratio, crude protein ratio, ADF ratio, NDF ratio, relative feed value and pH values ​​were determined in silage. The results showed that local varieties, form times and additives have important effects on silage quality of sunflower. Using barley and molasses as additives significantly improves silage quality. Although the delay in form time decreased the crude protein ratio and increased the ADF and NDF ratios, it improved the dry matter ratio and silage pH.

References

REFERENCES

Akyıldız, R. 1986. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi (İkinci Baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 974, Ders Kitabı No: 286, Ankara.

Albrecht, A., Matzner, R. & Brandenberger, R. (1987). Inflation with generalized initial conditions phys. Rev. D 35, 429.

Bingöl, N.T., Karslı, M.A., Akça, İ. 2010. Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1): 11-14.

Bolsen, K.K., Ashbell, G., Weinberg, Z.G. 1996. Silage fermentetion and silage additives. Asian Journal Anim. Sci., 9(5): 483-493.

Can, A., Denek, N., Tüfenk, Ş. 2004. Yaş üzüm cibresine değişik katkı maddelerii ilavesinin silaj kalitesi ile in vitro kurumadde sindirilebilirlik düzeylerine etkisinin araştırılması. HR. Ü.Z.F. dergisi, 8(2): 11-15.

Can, A., Denek, N., Yazgan, K. 2003. Şeker pancası yaprağına değişik katkı maddeleri ilavesinin silaj kalitesi ile in vitro kuru madde sindirilebilirlik düzeylerine etkisi. YYÜ Vet. Fak. Derg., 14(2): 26-29.

Canbolat, Ö. 2013. Farklı olgunlaşma dönemlerinin kolza otunun (Brassica napus L.) potansiyel besleme değeri üzerine etkisi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 60: 145-150.

Canbolat, Ö., Karaman, Ş. 2009. Bazı baklagil kaba yemlerinin in Vitro gaz üretimi, organik madde sindirimi, nispi yem değeri ve metabolik enerji içeriklerinin karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(2): 188-195.

Comberg, G. 1974. Gärfutter: Betriebswirtschaft, Erzeugung, Verfütterung, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, Gerokstraße 19, Printed in Germany, ISBN:3-8001-4321-6, 260p.

Çelik, S. 2009. Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen Ayçiçeği Hasılına Artan Düzeylerde Enzim İlavesinin Silaj Kalitesi, Rumen Parametreleri ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi. Doktora tezi, Yüzüncü Yıl Üniv., Fen Bilimleri Ens., Van.

Dolezal, P., Rotter, C., Dolezal, J., Pyrochta V. anond Poul J. 2005. Effect of the different level of a dry feed additive on the lupin silage quality. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun, 53(5): 21-29.

Dumlu, Z. 2007. Erzurum Şartlarında Bazı Çok Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Silajlık Kullanımlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni. Fen Bil. Ens., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Dumlu Gül, Z., Tan, M., Fayetorbay, D., Kharazmi, K., 2015. Effects of Some Additives, Harvest Stage and Wilting on Quality Characteristics of Alfalfa Silage. Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 46 (2): 113-118.

Dumlu, Z., Tan M. 2009. Erzurum Şartlarında Yetişen Bazı Baklagil Yem Bitkileri ve Karışımlarının Silaj Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 40 (2): 15-21.

Elmalı, D.A., Kaya, İ. 2012. Farklı biçim zamanlarının korunga (Onobrychis sativa L.) ve fiğin (Vicia sativa L.) besin madde içerikleri üzerine etkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 52(2): 39-45.

Fahey, G.C. 1994. Forge quality, evaluation and utilization. American Society of Agronomy, Inc., Madison, Wisconsin, USA, 998p.

Gürbüz, A., Başaran, A.H. 2004. Değişik katkı maddeleri ile silolanan elma posası, pancar posası ve arpa + fiğ hasılı silajların kaliteleri ve sığır besisinde kullanılma etkinliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Derg., 10(1-2): 111-119

Güney, E. 2006. Erzurum Şartlarında Yetiştirilebilecek Bazı Silajlık Bitkilerin Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Erzurum.

Güney, E., Tan, M., Yolcu, H. 2012. Yield and quality characteristics of sunflower silages in highlands. Türkish Journal of Field Crops, 17(1): 31-34.

Güney, E., Tan, M., Yolcu, H. 2012. Yield and quality characteristics of sunflower silages in highlands. Türkish Journal of Field Crops, 17(1): 31-34.

Geren, H., Avcıoğlu, R., Kır, B., Demiroğlu, G., Yılmaz, M., Cevheri, A.C. 2003. İkinci ürün silajlık olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve kalite özelliklerine etkisi. Ege Üniv., Ziraat Fak. Derg., 40(3): 57-64.

Gonçalves, L.C., Rodriguez, N.M., Borges, I., Borges, A.L.C.C., Saliba, E.O.S. 1999. Evaluation of different harvest times of four genotypes of sunflower (Helianthus annuus L.) for ensiling. FAO Electronic Conference on Tropical Silage. 1-6.

Karadoğan, T., Akgün, İ. 2009a. Effect of leaf removal on sunflower yield and yield components and some quality characters. Helia, 32, Nr.50, 123-134.

Keskin, B., Akdeniz, H., Yılmaz, İ.H., Turan, N. 2005. Yield and quality of forage corn (Zea mays l.) az influenced by cultivar and nitrogen rate. Journal of Agronomy, 4(2): 138-141.

Kılıç, A. 1986. Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bilgehan Basımevi, Bornova-İzmir, 327s.

Lattemae, P., Ohlsson, C. & Lingvall, P. 1996. The combined effect of molasses and formic-acid on quality of red clover silage. Swedish J. Agri. Res., 26: 31–41.

McDonald, P., Henderson, A.R., Heron, S.J.E. 1991. The Biochemistry of Silage, 2nd Edition, Chalcombe Publications, Printedin Great Britainby Cambrian Printers Ltd, Aberystwyth, ISBN: 0-948617-22-5, 327p.

Nelson, C.J., Moser, L.E. 1994. Plant Factors Affecting Forage Quality. Ed: Fahey, G.C., Collins M., Mertens D.R., Moser L.E.,Forage Quality, Evaluation and Utilization. ASA, CSSA, SSSA, Wisconsin, 115-154.

Noguera, R.R., Gonçalves, L.C., Pereira, L. 2006. Calidad de los ensilajes de cuatro genotipos de girasol (Helianthus annuus) ensilados con diferentes proporciones de la planta: materia seca, fracción nitrogenada, pH y extracto etèreo. Livestock Research for Rural Development, 18(7): 1-12.

Özdüven, M.L., Öğün, S. 2006. Yaş bira posası-ayçiçeği hasılı karışım silajlarında fermantasyon özellikleri ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri. Tekirdağ Ziraat Fak. Derg., 3(3): 245-252.

Rohweder, D.A., Barnes, R.F., Jorgensen, N. 1978. Proposed hay grading standards based on laboratory analyses for evaluating quality. Journal of Animal Science 47: 747-759.

Salantur, A. 2003. Erzurum ve Pasinler Ovalarındaki Buğdaygil Bitkilerinin Yetiştiği Topraklardan İzole Edilen Asimbiyotik Bakteri Şuşlarının Buğday ve Arpada Gelişme ve Verim Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Erzurum.

Schroeder, J.W. 2004. Forage nutrition for ruminants,AS-1250. www.ag.ndsu.edu.tr. Digestibility and feeding value of sunflower silage for beef steers. J. Anim. Sci., 54: 933-937.

Şehu, A., Yalçın, S. & Önol, A.G. 1996. Bazı buğdaygil samanlarının in vivo sindirilme dereceleri ve rumende parçalanma özellikleri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 43:469-477.

Tan, M., Dumlu Gül, Z., Çoruh, İ. 2012. Horozibiği (Amaranthus retroflexus l.) ve sirken (Chenepodium album l.) yabancı otların silaj değerlerinin belirlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43(1): 43-47.

Türemiş, A., Kızılşimşek, M., Kızıl, S., İnal, İ., Sağlamtimur, T. 1997. Bazı katkı maddelerinin çukurova koşullarında yetiştirilebilen bazı yazlık yembitkileri ve karışımlarından yapılan silajlar üzerine etkilerinin saptanması üzerine bir araştırma. Türkiye 1. Silaj Kong., 16-19 Eylül 1997, Bursa, s: 166-175.

Woolfort, M.K. 1984. The silage ferment. Grassland Research Institute, Hurley, England, 350 p.

Yalçınkaya, M.Y., Baytok, E. & Yörük, M.A. 2012. Değişik meyve posası silajlarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 9(2): 95-106

Yavuz, M. 2005. Bazı ruminant yemlerinin nispi yem değeri ve in vitro sindirim değerlerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (1): 97-101

Published

2021-03-09

How to Cite

ZEYNEP GÜL, & Mustafa TAN. (2021). The Effect Of The Harvest Stages And Additives On The Silage Value Of The Different Sunflower Populations. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 57-72. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp57-72

Issue

Section

Articles