Determination of Field Performance of Seedlings Grown by Float System in Tobacco Plant

Authors

  • Sıdıka EKREN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Ali Yasir TUNCER Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp73-80

Keywords:

Tobacco, seedling, traditional method, float system, yield

Abstract

The first stage in the tobacco production of a good quality and high-yielding crop begins in the seedbed good seedbed management is required in the seedbed period in order to obtain healthy, uniform seedlings with well-developed roots and stems. The purpose of this study to determine the seedbed and field performances of tobacco seedling grown by traditional and float system. This study was conducted in Manisa province in 2019. The experimental design was randomized complete block design with three replications and Birlik-124 tobacco variety was used in this study. According to the results, seedbed and field results of seedling grown in float system were found better than traditional method. In the study, not only quality grade index was found to be statistically significant among the characteristics we examined during the seedbed and field period, all other parameters were found to be significant at the level of p<0.01. The lenght of the seedling 14.0 cm, plant height 67.0 cm, number of the leaves 49.0 per/plant, yield 99 kg ha-1 and quality grade index 70 were found in traditional method. On the contrary, the lenght of the seedling 15.7 cm, plant height 80.0 cm, number of the leaves 60.0 per/plant, yield 122.7 kg ha-1 and quality grade index 71  were determined in float system.

References

Açıkgöz. N., İlker, E., Gökçöl, A. 2004. Biyolojik araştırmaların bilgisayarda değerlendirilmeleri E.Ü. Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:2 Bornova/İzmir.

Anonim, 2006. TSE 1000 Türk tütünleri standardı UDK 633.71. Ankara.

Anonim, 2012. İzmir tütünü yetiştirme tekniği. Ege İhracatçı Birlikleri. İzmir.

Anonim, 2019. www.meteor.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.12.2020)

Ayan, A.K., Caliskan, O. 2006. Seedling quality of flue-cured tobaccos as affected by different types of peat. Communications in Biometry and Crop science. 1(1): 56-62.

Çalışkan, Ö., Kevseroğlu, K. 2005. Tütün fidesi üretiminde su kültürü üretimi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 20(1):73-77.

Ekren, S. 2007. Ege Bölgesi tütünlerinde verim ve kalitenin değişmesinde etken olan faktörlerin araştırılması. E.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. Bornova/İzmir.

Ekren, S., Sekin, S. 2008. Ege Bölgesi tütünlerinin verim ve bitkisel özellikleri ile aralarındaki ilişkilerin saptanması. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 45(2): 77-84.

Ekren, S., İlker, E. 2017. The ınfluence of clipping application on yield and some yield parameters of Aegean types tobaccos. Turkish Journal of Field Crops 22(2): 218-226.

Ekren, S., Yalman, H.B. 2019. Effects of some plants nutrients applied to seedbed compost on seedling quality. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 16: 515-521.

Ekren, S., Güngör, M. 2020. Tütün tohumuna uygulanan bazı iyileştirici ön uygulamaların çimlenme ve fide çıkış performansına etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 18: 591-598.

Emiroğlu, Ü., Sekin, S., Bürün, B. 1987. Anter kültüründen yararlanarak Ege Bölgesi tütünleri için yeni hatların geliştirilmesi. Doğa Tu.Tar. ve Or. D.C. 11 s.2 (TOAG-480).

Er, C. 1994. Tütün. İlaç ve Baharat Bitkileri. A.Ü.Z.F. Yayınları. Yayın No: 1359. Ankara.

Gencer, S. 2001. Türkiye tütün çeşitleri. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 101. Menemen/ İzmir.

Hensley, R.A., D.J. Fowlkes 2002. Burley tobacco production in Tennesse. The Float System for Tobacco Transplant. www. Utextension. Utk.edu/Tobacco info

Hou-Long, J., Na-Jia, L. An-ding, X., Chao, Y., Hong-Feng, W.C. Hai-Tao, Pei-Xiang, S., Wei, D. 2014. Development of closed-type transplant production system and discussion of its application mode for Flue-cured tobacco. Australian Journal of Crop Science. 8(11): 1566-1570.

İncekara, F. 1979, Endüstri bitkileri. 4. Cilt (Keyf Bitkileri). E.Ü.Z.F. Yayınları. No: 84. Bornova-İzmir.

Labrada L., Fornasari, L. 2001. Global report on validated alternatives to the use of methyl bromide for soil fumigation. www. fao.org /Waicent/ Faoinfo / agricult/ agp.

Kabranavo, R., Arsov, Z., Dimov, Z., Spirkovska, M. 2014. Impact of float tray technology on quality of oriental tobacco seedling. 49th Croatian&9th International symposium on Agriculture. P.362-366. Dubrovnik/Croatia.

Karpat, H. 1989, Samsun-Bafra tütün (Nicotiana tabacum L.) çeşitlerinin taksonomik (morfolojik ve palinolojik) özellikleri üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. İstanbul.

Kurt, D. 2020a. The effect of different mulching materials in seedling performance of oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) Academic Studies in Agriculture, Forestry and Aquaculture – II. Gece Kitaplığı. ISBN 978-625-7884-54-9'. Sayfa: 124-138.

Kurt, D. 2020b. Stability analyses for interpreting genotype by environment interactıon of selected oriental tobacco Landraces. Turk J Field Crops 25(1): 83-91.

Otan, H., Apti, R. 1989. Tütün. T.C. T.O.K.İ.B. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 83. Menemen-İzmir.

Peksüslü, A. 1998, Bazı Türk tütün çeşitlerinin İzmir-Bornova koşullarında morfolojik. fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi). Bornova-İzmir.

Sekin, S. 1987. Tütün biyokimyası ve teknolojisi. Ege Üniv. Zir. Fak. Yüksek Lisans Ders Notları. Bornova/İzmir.

Siddiqui, M.H., Oad, F.C., Kumar, L., 2004, Growth and chemical composition of tobacco Nicotiana tabacum L. under different seedling height. Asian Journal of Plant Sciences 3(2): 251-253.

Smith M.D., L.R. Fisher, M.D. Boyette 2001. Transplant production in the float system. NC State Ünv. Flue-Cured Tobacco Production Guide.

Pearce, B., G. Palmer, W. Nesmith, L. Townsend. 2005. Guide management of tobacco float systems, Cooperative Extension Service-University of Kentucky-Clooege of Agriculture. ID-132; pp.8.

Turi, I., D. Hamel, H. Mesi, R. Sanz, V. Radulovi. 2004. Phase out of methyl bromide in production of tobacco seedlings in Croatia. Tütün/Tobacco. 54(11): 252-256.

Uz, E. 1997, İki Ege tütün çeşidinde farklı dikim zamanları ile plastik örtülü yüksek tünelde kurutmanın verim ve kalite üzerine etkileri. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Doktora Tezi). Bornova/İzmir.

Yazan, G. 1989, Maviküfe Dayanıklı Ege Bölgesi tütünleri için geliştirilen bazı tütün hatlarının verim ve kalite özellikleri üzerine araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Doktora Tezi). Bornova/İzmir.

Published

2021-03-09

How to Cite

Sıdıka EKREN, & Ali Yasir TUNCER. (2021). Determination of Field Performance of Seedlings Grown by Float System in Tobacco Plant. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 73-80. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp73-80

Issue

Section

Articles