A Preliminary Study on the Effect of Deficit Irrigation Application on the Yield and Some Yield Characteristics of Burnet (Poterium sanguisorba) in Early Growth Stage


Abstract views: 444 / PDF downloads: 355

Authors

  • Tuğçe ÖZDOĞAN ÇAVDAR EGE ÜNİVERSİTESİ
  • Mahmut TEPECİK Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Hakan GEREN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp362-371

Keywords:

Poterium sanguisorba, burnet, deficit irrigation, hay yield, plant nutrients

Abstract

This study was conducted to examine the effect of different irrigation doses on the forage yield and some yield parameters of burnet (Poterium sanguisorba) (Bünyan 80 genotype). The experiment was carried out at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, during the winter growth seasons of 2019 as a pot experiment grown under indoor. According to the randomized plot design with four replications, five different irrigation doses (Field capacity (FC) %20-40-60-80-100) were determined. Some parameters were evaluated in the study such as plant height, hay yield, root dry weight, crude protein content and in the plant; concentrations of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), and magnesium (Mg). The effects of irrigation doses were significant on all characteristics tested as 1% statistically significant in the experiment. The highest hay yield was obtained by irrigation of FC-80%; the lowest yield was obtained by irrigation of FC-20%. As water scarcity increased, plant nutrients and crude protein concentration decreased.

References

Andrabi, S.M., Rehman, W., Reshi, Z.A., Naqshi, A.R., Ganie, A.H., 2012. Sanguisorba minor Scop. (Rosaceae), a new addition to the Indian flora. Taiwania, 57(4): 410-412.

Anjum, S.A., Xie, X., Wang, L., Saleem, M.F., Man, C., Lei, W. 2011. Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stres. African Journal of Agricultural Research, 6: 2026-2032.

Aydinsakir K., Erdal S., Büyüktaş D., Baştuğ R., Toker R. 2013. The influence of regular deficit irrigation applications on water use, yield, and quality components of two corn (Zea mays L.) genotypes. Agricultural Water Management, vol.128: 65-71.

Bradfield, E.G., Guttridge, C.G., 1984. Effects of high humidity and nutrient solution concentration on the Ca content of tomato fruit. Scientia Hort. 22, 207–217.

Bremner, J.M. 1965.‘Total nitrogen’, in C. A. Black (Ed.) Methods of Soil Analysis Part 2, American Society of Agronomy Inc., Madison, Wisconsin, USA. 1149-1178.

Buckland, S.M., Grime, J.P., Hodgson, J.G., Thompson, K. 1997. A comparison of plant responses to the extreme drought of 1995 in northern England. Journal of Ecology, 85: 875-883.

Cronquist, A., Holmgren, N., Holmgren, P. 1997. Intermountain Flora, Vascular Plants of the Intermountain West, U.S.A. Volume 3 part A Subclass Rosidae (except Fabales). The New York Botanical Garden. 446 p.

DaMatta, F., Loos, R.A., Silva, E.A., Loureiro, M.E., Ducatti, C. 2002. Effects of soil water déficit and nitrogen nutrition on water relations and photosynthesis of pot-grown Coffea canephora Pierra. Trees, 16: 555-558.

Dolferus, R. 2014. To grow or not to grow: A stressful decision for plants. Plant Science, 2229: 247-261.

Douglas, G.B., Robertson, A.G., Chu, A.C.P., Gordon, I.L. 1990. Establishment and growth of sheep's burnet in the lower North Island of New Zealand. New Zealand Journal of Agricultural Research, 33(3): 385-394.

Ekren, S., Sönmez, Ç., Özçakal, E., Kurttas, Y.S.K., Bayram, E., Gürgülü, H. 2012. The effect of different irrigation water levels on yield and quality characteristics of purple basil (Ocimum basilicum L.). Agricultural Water Management, vol.109, 155-161.

Ektiren, Y., Değirmenci, H. 2018. Kısıntılı sulama uygulamalarının pamukta (Gossypium hirsutum L.) yaprak bitki besin elementlerine etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(5): 691-698.

Erol, T. 1998. Farklı biçim devrelerinin Çayır Düğmesinde (Sanguisorba minor Scop.) yem verimine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü.

Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., Basra, S.M.A. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agronomy for Sustainable Development, 29: 185-212.

Fryer, J.L. 2008. Sanguisorba minor. In: Fire Effects Information System, [Online]. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Available from: https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/forb/sanmin/all.html

Geren, H., Geren, H. 2015. A preliminary study on the effect of different irrigation water levels on the grain yield and related characteristics of quinoa Chenopodium quinoa Willd. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, (Sarajevo, Bosnia And Herzegovina), 269-272.

Geren, H., Simic, A., Ekmekçi, T. 2011. Değişik sulama dozları ile silika jel uygulamalarının tritikale (Triticale)’nin bazı agronomik özelliklerine etkisi, Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa, 1:235-238.

Geren, H., Simic, A., Kavut, Y.T., Avcıoglu, R. 2014. Effect of deficit irrigation on the biomass yield and related characteristics of Giant King Grass Pennisetum hybridum. 25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September, İzmir, p:124.

Geze, M. 2013.Yozgat koşullarında yapay mera tesisinde kullanılabilecek uygun yem bitkileri karışımlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Gür, İ., Şan, B. 2017. Su stresinin armut yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlarda morfolojik değişimler üzerinde etkileri. Meyve Bilimi Dergisi, 4(1): 17-22.

İpek, A., Sevimay, C.S. 2002. Çayır Düğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde azotlu gübrelemenin yem verimine ve verim özelliklerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi 8(4): 274-279.

Jafarian, S., Chaichi, M.R., Moradi-ghahderijani, M. 2016. Effects of surfactant and limited irrigation on forage yield and quality of alfalfa (Medicago sativa L.). Australian Journal of Crop Science, 10(1): 76-80.

Jenne. E., Rhoades, H., Yien, C., Howe, O. 1958. Change in nutrient element accumulation by corn with depletion of soil moisture. Agronomy Journal, 50: 71–80.

Jin, J., Wang, G., Liu, X., Pan, X., Herbert, S.J., Tang, C. 2006. Interaction between phosphorus nutrition and drought on grain yield, and assimilation of phosphorus and nitrogen in two soybean cultivars differing in protein concentration in grains. Journal of Plant Nutrition, 29: 1433-1449.

Kacar, B., İnal, A. 2008. Bitki analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, 2.Basım, Ankara, 912s.

Kaplan, M., Kamalak, A., Kasra, A.A., Güven, İ. 2014. Effect of maturity stages on potential nutritive value, methane production and condensed tannin content of Sanguisorba minor Hay. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(3): 445-449.

Keten, M., Değirmenci, H. 2020. Farklı sulama seviyeleri altında yetiştirilen ikinci ürün silajlık mısır ve sorgum bitkilerinin yaprak su potansiyellerinin karşılaştırılması. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(4): 865-874.

Kılıçaslan, S.C., Yıldırım, E., Ekinci, M., Kul, R. 2020. Kuraklık stresinin fasulyede bitki gelişimi, bazı fizyolojik ve biyokimyasal özellikler üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 36(2): 264-273.

Kirkby, E.A., Pilbeam, D.J., 1984. Calcium as a plant nutrient. Plant Cell Environ 7:397–405.

Larcher, W. 2006. Physiological Plant Ecology. 4rd ed. Rima, São Carlos, 550 pp.

Lott, W.L., Nery, J.P., Gall, J.R., Medcoff, J.C. 1956. Leaf analysis technique in coffe research, I.B.E.C. Research Institute Publishing, 9: 21-24.

Mahouachi, J. 2007. Growth and mineral nutrient content of developing fruit on banana plants (Musa acuminata AAA, ‘Grand Nain’) subjected to water stress and recovery. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 82: 839-844.

Merhaut, D.J. 2007. Magnesium. In: Barker AV, Pilbeam DJ (Eds) Handbook of Plant Nutrition (1st Edn), CRC Taylor and Francis, NY, pp 145-181.

McWilliams, D. 2003. Drought strategies for cotton, cooperative extension service circular 582, College of Agriculture and Home Economics. New Mexico State University, USA

Mülayim, M., Acar, R., Demirbağ, N.Ş. 2009. Çayır Düğmesi (Sanguisorba minör). Buğdaygil ve Diğer Familyalardan YemBitkileri. Cilt III, T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, İzmir. S:757-764.

Örs, S., Ekinci, M. 2015. Kuraklık stresi ve bitki fizyolojisi. Derim, 32(2), 237-250.

Özdüven, F.F. 2016. Salisilik asit uygulamalarının farklı sulama seviyelerinde yetiştirilen yazlık kabakta (Cucurbita pepo l.) bitki gelişimi ve verime etkileri. Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Öztürk, N.Z. 2015. Bitkilerin kuraklık stresine tepkilerinde bilinenler ve yeni yaklaşımlar. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5): 307-315.

Ruiz-Lozano, J.M., Azcon, R. 1996. Mycorrhizal colonization and drought stress as factors affecting nitrate reductase activity in lettuce plants. Agriculture, Ecosystems and Environment, 60: 175-181.

Salemi, H., Soom, M.A.M., Lee, T.S., Yusoff, M.K., Ahmad, Desa. 2011. Effects of deficit irrigation on water productivity and maize yields in arid regions of Iran. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, 34 (2): 207 – 216.

Sevimay, C.S. 1997. Çayır düğmesi (Sanguisorba minor Scop.) bitkisinin yem bitkileri tarımındaki önemi. Karınca Kooperatif Postası, 726: 18-20.

Seydoşoğlu, S. 2018. Bazı doğal mera alanlarının bitki örtüsü özellikleri, mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 19(4): 368-373.

Silveira, J.A.G., Costa, R.C.L., Oliveira, J.T.A. 2001. Drought-induced effects and recovery of nitrate assimilation and nodule activity in cowpea plants inoculated with Bradyrhizobium spp. under moderate nitrate level. Brazilian Journal of Microbiology, 32: 187-194.

Tadayyon, A., Nadeali, H. 2014. Effect of drought stress on physiological characteristics of different Salad Burnet ecotypes under different irrigation regimes. Journal of Crops Improvement, 15(4): 79-94.

Taiz, L., Zeiger, E. 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sinauer Associates, Massachusetts, 690 pp.

Tanguilig, V.C., Yambao, E.B., O’Toole, J.C., Dedatta, S.K. 1987. Water-stress effects on leaf elongation, leaf water potential, transpiration, and nutrient-uptake of rice, maize, and soybean. Plant Soil 103:155–168.

Tansı, V., Anlarsal, A.E. 1991. Güneydoğu Anadolu (GAP) bölgesinde küçük çayır düğmesi (Poterium sanguisorba L.) bitkisinde en uygun biçim aralığının saptanması üzerinde bir araştırma. Türkiye 2. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, İzmir, s: 285-291.

Turan, N., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., Oluk, C.A. 2020. Determination of macronutrient contents of dry grass of some vetch species in different mixing ratios with barler. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 597-608.

Utrillas, M.J., Alegre, L., Simon, E. 1995. Seasonal changes in production and nutrient content of Cynodon dactylon (L.) Pers. subjected to water deficits. Plant and Soil, 175: 153-157.

Viano, J., Masotti, V., Gaydou, E.M. 1999. Nutritional value of Mediterranean sheep’s burnet (Sanguisorba minor Ssp. muricata). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47: 4645-4648.

Yıldırım, Y., Kodal, S. 1998. Effect of irrigation water on corn Ggain yield in Ankara conditions . Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22(1): 65-70.

Yurtsever, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. Toprak ve Gübre Araş. Enstitüsü Yayınları No:121, Ankara.

Williams, A.P., Allen, C.D., Macalady, A.K., Griffin, D., Woodhouse, C.A., Meko, D.M., Swetnam, T.W., Rauscher, S.A., Seager, R., Grissino- Mayer, H.D., Dean, J.S., Cook, E.R., Gangodagamage, C., Cai, M., McDowell, N.G. 2013. Temperature as a potent driver of regional forest drought stress and tree mortality. Nature Climate Change, 3:292–297.

Wills, B.J., Sheppard, J.S., Begg, J.S.C. 1987. Evaluation of alternative dryland pasture plants and browse shrubs for soil conservation in drought-prone Otago grasslands. New Zealand Grassland Association, 48: 115-118.

Published

2021-06-02

How to Cite

ÖZDOĞAN ÇAVDAR, T., Mahmut TEPECİK, & Hakan GEREN. (2021). A Preliminary Study on the Effect of Deficit Irrigation Application on the Yield and Some Yield Characteristics of Burnet (Poterium sanguisorba) in Early Growth Stage. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(2), 362–371. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp362-371

Issue

Section

Articles