Nutrient Status of Soils in Kırıkhan-Reyhanlı Region of Hatay Province and Their Relationships with Some Soil Properties


Abstract views: 121 / PDF downloads: 106

Authors

  • Mehmet YALÇIN myalcin
  • Kerim Mesut ÇİMRİN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp773-785

Keywords:

Kırıkhan-Reyhanlı Region, Soil Properties, Productivity

Abstract

In this study, it is aimed to determine the fertility status of the soils of Kırıkhan-Reyhanlı region of Hatay province by determining the contents of some macro and micro nutrients and their relations with some properties of the soil. For this purpose, a total of 60 soil samples were taken from two depths (0-20 and 20-40 cm) and from 30 points, representing the Kirikhan-Reyhanlı region soils. According to the research results; % N content of soils can be taken with 0.03-1.12 P 0.19-0.86 mg kg-1; K 170-1082 mg kg-1; Ca 3795-5818 mg kg-1; Mg 268-2276 mg kg-1; Cu 1.11-3.77 mg kg-1; Fe 2.80-15.09 mg kg-1; Mn 4.17-21.57 mg kg-1 and z Zn 0.33-1.58 mg kg-1. The soils of Kırıkhan-Reyhanlı region are 5.00% very low in N, 13.33% low, 23.34% medium, 31.66% high, 26.67% very high. Considering the exchangeable K content of the soils, 3.33% were found to be low, 20.00% medium, 31.67% high and 45.00% very high. While deficiencies were determined in most of the soils in terms of available Zn, no deficiencies were found in terms of available Ca, Mg, Cu and Fe and Mn contents. In addition, the total N and salt contents of the soils, available P and sand contents, exchangeable Ca and sand, silt and lime contents, exchangeable Mg and sand, silt and lime contents, available Cu and sand and lime contents, available Fe and salt contents, available Mn Negative significant correlations were found between pH and clay contents and available Zn and clay and CEC contents. Soils with exchangeable K and salt contents, exchangeable Ca and salt, clay and CEC contents, exchangeable Mg and available Cu and pH, salt, clay and CEC contents, available Fe and pH contents, available Mn and silt and organic matter contents and available Zn. On the other hand, positive significant relationships were determined between sand, lime and organic matter contents.

References

Abacı Bayar, A.A., Çınarlı, M., Bakır Güven, G. 2019. Kırşehir ilindeki bazı tarım topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4): 636–647.

Atmaca, B., Nalbant, H. 2020. Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde farklı topoğrafyalarda oluşmuş toprakların tarımsal özellikleri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 8(2): 145–156.

Bayram, S.E., Elmacı, Ö.L., Özden, N. 2019. Manisa-Akhisar yöresi biber (Capsicum annuum) plantasyonlarının beslenme durumları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Jotaf), 16 (2): 144-155.

Bouyoucos. G.J. 1952. A recalibration of the hydrometer for making mechanical analysis of soil. Agronomy Journal, 43 (9): 434-438.

Bozgeyik, T., Çimrin, K.M. 2020. Gaziantep ili Nizip ilçesi antepfıstığı ağaçlarının yaprak ve toprak örnekleri ile beslenme durumunun belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 23(3): 722-732.

Bozkurt, M.A., Yarılgaç, T., Çimrin, K.M. 2001. Çeşitli meyve ağaçlarında beslenme durumunun belirlenmesi. Y.Y. Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 39-45.

Bremner, J.M., Mulvaney, C.S. 1982. Nitrogen-Total. in: page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R (Eds.), methods of soil analysis, part 2. chemical and microbiological properties. 2 nd ed., Agronomy, 9: 595-624.

Çelik, H., Urhan, G. 2020. Keles yöresi kiraz bahçelerinin beslenme durumlarının toprak, yaprak ve meyve analizleri ile değerlendirilmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1): 185-200.

Çimrin, K.M. 1996. Yüzüncü yıl üniversitesi kampüs alanı toprak profillerinde fosfor fraksiyonlarının dağılımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 80 s. (Basılmamış Doktora Tezi).

Çimrin, K.M. ve S. Boysan, 2006. Van Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri İle İlişkileri, Y.Y.Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 16 (2): 105-111.

Çimrin, K.M. 2018. Gaziantep ili kiraz (Prunus avium l.) bahçelerinin beslenme durumları. Adyutayam Dergisi 6(2): 8-17.

Çimrin K.M., Yalçın M., Bozgeyik T., 2018. Gaziantep ili antepfıstığı bahçeleri topraklarının bor durumunun belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13(2):18-26.

Çimrin K.M., Yalçın, M., Keleş, N. 2019. Determination of boron status of olive orchars in Nizip district of Gaziantep province. MKU. Tar. Bil. Derg. 24(1) : 1-6.

Çimrin, K.M. 2020. Relationship between some soil characteristics and contribution on available phosphorus of inorganic phosphorus fractions in calcareous soils. MKU. Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2): 138-144.

Düzgüneş, O.. Kesici. T.. Kavuncu. O., Gürbüz, F. 1987. Araştırma deneme metotları (istatistik metotları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. Ankara. 381s.

Erdoğan Bayram, S. 2019. Gediz havzası tütün tarımı yapılan toprakların bazı fiziksel-kimyasal özellikleri ile besin elementi içerikleri arasındaki ilişkiler. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(11): 1917-1923.

Follet, R.H., Lindsay, W.L. 1978. Profile distribution of Zn, Fe, Mn, and Cu in Colorado Soils. Colorado Exp. Station Tech. Bull. S: 110.

Gökpınar, R.C., Yalçın, M. 2020. Hatay ili arsuz bölgesi topraklarının pH, kireç, organik madde ve KDK içeriklerinin belirlenmesi. Eurasian Journal of Biological and Chemical Science, 3(1): 31-37.

Horneck, D.A., Hart, J.M., Topper, K., Koepsell, B. 1989. Methods of soil analysis used in the soil testing laboratory at Oregon State University. P 1-21. Agr. Exp. Sta. Oregon, USA.

Horuz, A., Dengiz, O. 2018. Terme yöresi alüviyal arazilerde yetiştirilen çeltiğin bazı fiziko-kimyasal toprak özellikleriyle besin element kapsamı arasındaki ilişkiler. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 33: 58-67.

Kacar, B., Katkat, V. 1997. Tarımda fosfor. Bursa Ticaret Borsası yayınları No: 5, Uludağ Üniviversitesi Basım Evi Bursa, ISBN: 975-512-217-6.

Karaduman, A., Çimrin, K.M. 2016. Gaziantep yöresi tarım topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 19(2): 117-129.

Keleş Uzel, N., Çimrin, K.M. 2020. Gaziantep ili Nizip ilçesi zeytin bahçelerinin yaprak ve toprak örnekleri ile beslenme durumunun belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 23 (4): 1039-1053.

Kovancı, İ. 1969. İzmir bölgesi tarla topraklarında nitrifikasyon durumu ve bunların bazı toprak özelliği ile olan ilişkisi üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme kürsüsü (basılmamış doçentlik tezi). İzmir.

Lindsay, W.L., Norwel, W.A. 1978. Development of a DTPA test for zinc. iron. manganese and copper. J. Soil Sci. Am. 42. 421-428.

Nelson, D.W., Sommers, L.E. 1982. Organic matter methods of soil analysis part 2. chemical and microbiological properties second edition. Agronamy, No: 9 Part 2. Edition P: 574- 579.

Nelson, R.E. 1982. Carbonate and gypsum. methods of soil analysis part 2. chemical and microbiological properties second edition. Agronamy. No: 9 Part 2. Edition P: 191- 197.

Olsen, S.R., Sommers, E.L. 1982. Phosphorus availability indices. Phosphorus soluble in sodium bicarbonate. (Eds: A.L. Page, R.H. Miller, D.R. Keeney), Methods of Soils Analysis, Part II., Chemical and Microbiological Properties, p. 404-430.

Pizer, N.H. 1967. Some advisory aspects soil potassium and magnesium. Techinec Bult. N., 14-184.

Rhoades, J.D. 1982. Cation exchange capacity methods of soil analysis part 2. chemical and microbiological properties second edition. Agronamy, No: 9 Part 2. Edition P: 149- 157.

Sönmez, F., Gülser, F., Karaca, S., Gökkaya, T.H. 2018. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi araştırma alanları topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 4(1): 68–78.

Sumner, M.E., Miller, W.P. 1996. Cation exchange capacity and exchange cations. In: Sparks, D.L. (Ed), Methods of Soil Analysis. Part 3, Chemical Methods: pp. 1201–1229. ASA and SSSA, Madison, WI, SSSA Book Series No: 5.

Ülgen, N., Yurtsever, N. 1995. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi (4. Baskı). T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, s.230, Ankara.

Viets, F.G., Lindsay, W.L. 1973. Testing soils for zinc. Copper. Managanese and iron. Soil Soc. Of Amer. Inc. Madison Wisconcin USA. 153-172.

Yalçın, M. 2004. Amik ovası topraklarının temel kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 118 s.

Yalçın, M. 2012. Amik ovasında tuzlulukla ilgili toprak özelliklerinin yersel ve zamansal değişiminin jeoistatistik yöntemlerle araştırılması. DoktoraTezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 146 s.

Yalçın, M., Çimrin, K.M. 2019. Determination of molybdenum contents and relation of some heavy metals in the soil of meadow-pasture terraces between Kırıkhan-Reyhanlı. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technolog, 7(1): 13-21.

Yalçın, M., Çimrin, K.M. 2019. Şanlıurfa-Siverek’te yaygın toprak gruplarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(1): 1-13.

Yalçın, M., Çimrin, K.M., Tutuş, Y. 2018. Hatay ili Kırıkhan–Reyhanlı bölgesi çayır-mera topraklarının besin elementi durumları ve bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 21(3): 385-396.

Yeter, K., Yalçın, M. 2020. Hatay ili Kırıkhan-Kumlu bölgesi topraklarının pH, kireç ve organik madde içeriklerinin belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(2): 285-293.

Published

2021-12-10

How to Cite

Mehmet YALÇIN, & Kerim Mesut ÇİMRİN. (2021). Nutrient Status of Soils in Kırıkhan-Reyhanlı Region of Hatay Province and Their Relationships with Some Soil Properties. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(4), 773–785. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp773-785

Issue

Section

Articles