Agricultural And Social Change In Rural Area In Terms Of Social, Economic And Cultural Indicators: The Case Of Adana Villages


Abstract views: 248 / PDF downloads: 139

Authors

  • Müge KANTAR DAVRAN Çukurova University
  • Doğan TÜRK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp854-869

Keywords:

Social Change, Agricultural Change, Rural Area, Socio-Economic Indicator, Adana.

Abstract

The aim of this study is to reveal the agricultural and social change trends in families dealing with agricultural activities and living in Turkish, Muhajir and Arab villages of Adana province. For this purpose, intergenerational analysis was performed and the data obtained were compared between generations. The main material of the research consists of primary data obtained through individual interviews from farmers living in Turkish, Muhajir and Arab villages of Adana province. Along with the individual interview, in-depth interviews were conducted in each village related to the research subject, observations were made and secondary data made by other individuals and institutions were used. When the intergenerational differences in the research area are evaluated, it has been determined that there are significant changes in both demographic and agricultural structure from the first generation to the third generation. Regarding the agricultural structure, the increase in the average farmer age and the high tendency of the third generation to leave agriculture were determined as the most important findings of this research. Accordingly, as a result of this research, it is recommended to implement socio-economic and agricultural policies that will keep the third generation in rural areas.

References

Akpınar, A., Karkıner,N., Yaylacı, F., Karakuş, M., Göktuna-Yaylacı, F. 2013. Sosyoloji-II (Edt: Prof. Dr. Bilban Kartal), Anadolu Üniversitesi Yayını No:2880, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1837, ISBN:978-975-06-15-43-6, I. Baskı, Eskişehir.

Aksoy, M. 1996. Kültür sosyolojisi Açısından Doğu Anadolu, İstanbul.

Akşit, B. 1985. Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme. Turhan Kitabevi, Ankara.

Akşit, B. 1998. Kırsal dönüşüm ve köy araştırmaları: Türkiye’de tarımsal yapılar (1923-2000), Yurt Yayınları, Ankara.

Anonim, 2010. Beşeri sistemler (5. Bölüm), göçlerin nedenleri ve sonuçları”, <http://egitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Cografya_3/5.pdf).>, (Erişim Tarihi: 04.05.2010).

Anonim, 2013. Trakya kalkınma ajansı çiftçi algısı analizi, kantitatif rapor-anket çalışması, www.trakya2023.com/uploads/d ocs/0909201337QcdT.pdf, (Erişim tarihi: 13.04.2021).

Bıçkı, D. 2011. Geleceğin kentte inşası: Çanakkale kırsalında göç eğilimleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(3): 149-169.

Boyraz, A., Kantar Davran, M. 2021. İç göç ve kırsal gençlik: Toros dağ köyleri örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(69): 1130-1138.

Cerrutti, M., Bertoncello, R. 2003. Urbanization and internal migration patterns in Latin Amerika”, conference on African migration in comparative perspective, Johannesburg, South Africa, June, 4–7.

Çivi, A. 1994. Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişme sürecinde kırsal kesimin değişimi, sorunları ve beklentiler”, 1.Ulusal Sosyoloji Kongresi, 854-877, İzmir.

Çopur, Z., Şafak, S. 2001. Aile yaşamında değerler ve önemi. I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara.

Çukurova Kalkınma Ajansı, 2015. Mevcut durum analizi, http://www.cka.org.tr/files/MDA.pdf(Erişim Tarihi: 19.05.2018).

Davran, M.K., Özalp, B., Yurt, B., Yıldız, F., Fırat, H. 2017a. Antep fıstığı üreten işletmelerde tarımsal ve toplumsal değişme: Gaziantep ili örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2): 1303-1383.

Davran, M.K., Özalp, B., Tok, N., Öztornacı, B. 2017b. Türkiye’de kırsal gençlik açısından istihdam ve tarımsal istihdamın geleceği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Araştırmaları Dergisi, 5(13): 169-189.

Davran, M.K., Bektaş, F. 2010. Muhacir, Arap ve Türkmen köylerinde yaşayan kadın nüfusun sosyo-demografik göstergeler açısından kuşaklararası değişimi. I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, Mart, Ankara.

Doğramacı, E. 1997. Türkiye’de kadının dünü ve bugünü”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Ecevit., C. 1999. Kırsal Türkiye'nin değişim dinamikleri: Gökçeağaç köyü monografisi” T.C. Kültür Bakanlığı, 1999, Ankara.

Eraçar, N. 2004. Kuşaklar arası çatışma ve çözüm, Ders Notları, İstanbul.

Erdentuğ, N. 1972. Türkiye Türk toplumlarında kültürel antropolojik (etnolojik) incelemeler” Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eserpek, A. 1978. Eğitim ve toplumsal değişme. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 10(1-2): 123-141

Geray, C. 1967. Toplam kalkınması deneme çatışmaları: Bünyan örneği”, S.B.F. Yayını. No: 228-210, Ankara.

Gökçe, B. 1976. Gecekondu gençliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları C-15, Ankara.

Güreşci, E., Z. Yurttaş, 2008. Kırsal göçün nedenleri ve tarıma etkileri üzerine bir araştırma: Erzurum ili İspir ilçesi Kırık bucağı örneği”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 14(2): 47–54.

İçduygu, A. 1998. Türkiye’de içgöç konferans sunuşu (6-8 Haziran 1997, Bolu-Gerede), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

İncirlioğlu, E.O. 1991. The Islamic idiom in daily life: two central Anatolian villages, American Anthropological Association, 90th Annual Meeting. 20-24 Kasım, Chicago, A.B.D.

İncirlioğlu, E.O. 1993. Changing marriage patterns, gender relations and rural transformation in Anatolia in Culture and Economy (edited by Stirling P.) Eothen Press, Londra, 115-125.

Kağıtçıbaşı, Ç. 1999. Yeni insan ve insanlar. Evrim Yayınları, 10.Basım, İstanbul.

Kantar, M. 2000. Adana il merkezinde ve kırsal alanında yaşayarak tarımsal faaliyetlerine devam eden ailelerde toplumsal yapı ve toplumsal cinsiyet. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Kod No:561, Adana.

Kazgan, G. 1999. 1980’lerde Türk tarımında yapısal değişme. 75 Yıldan Köyden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı, 1999, s. 31.

Kıray, M. 2004. Çıkar çatışmasını çözmelerinin yolu Türkiye’yi AB’ye almaktır. İktisat Dergisi, 454: 18-30.

Kırkpınar, L. 2001. Türkiye’de toplumsal değişme ve kadın” T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları: 2563, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Dizisi: 285, Ankara. ISBN: 975-17-2608-5. 357 Sayfa.

Kongar, E. 1995. Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği. Büyük Fikir Kitapları Dizisi 41, 6. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 460 s.

Keleş, İ. 2015. Çumra ilçesi tarım işletmelerinin tarımsal yapısı ve mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü YL Tezi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya.

Keskinkılıç, A.Ö., Davran, M.K. 2018. Türk, muhacir ve arap köylerinde yaşayan kadınların tarımsal yapı özelliklerinde kuşaklar arası değişme: Adana ili örneği, Journal of Social And Humanities Sciences Research 5(31): 4580-4597.

Laçin, M. 2020. Bilecik tarım işletmelerinin mevcut durumu. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 623-634.

Marshall, G. 1999. Sosyoloji sözlüğü (2. bs). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Merter, F. 1990. Köy ailesinde meydana gelen değişmeler (Malatya örneği)”, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Bilim Serisi: 2,Ankara, 251 Sayfa.

Moch, L.P. 2007. Connecting migration and world history: demographic patterns, family systems and gender”, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Park, A., D., Wank, 2010. Migration and Urban Poverty and Inequality in China”,Discussion Paper, No. 4877.

Sağlam, S. 2006. Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme”, Türkiyat araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Erman Artun Özel Kitaplığı, Sayı: 5, Ankara.

Saltık, A. 2012. http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/06/Turkiyede_gocler_9.11.01.pdf

Sarısu, Y. 1992. Türkiye’de sosyal yapı –sosyal değişim. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Şenel, D. 1987. Köy düzeyinde tarımsal üretimin yapısı ve verimliliği belirleyen faktörler. MPM Yayın No. 352, Ankara.

Terin, M., Ateş, H.Ç., 2010. Çiftçilerin örgütlenme düzeyi ve örgütlerden beklentileri üzerine bir araştırma: Van ili örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(3): 265-274.

Tezcan, M., 1994. Eğitim sosyolojisi. Ankara, Zirve Ofset.

Tezcan, M., 1995. Sosyolojiye giriş - temel kavramlar, Ankara: Feryal Matbaası.

Uzunöz, M., 2002. Gelişmişlik açısından farklı iki yöredeki tarım işletmelerinin toplumsal ve tarımsal yapısının üretim sistemleri ve tarımsal gelire etkileri üzerine bir araştırma (Tokat ili Kazova ve Artova Bölgesi örneği), (basılmamış doktora tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.

Varoğlu, S.T., Turhan, Ş. 2021. Current status of agricultural producers in ığdır province. ISPEC Journal of Agr. Sciences 5(1):127-135.

Yıldırım, Ç., Akın, T., 2017. Akıllı köy, tarımsal sorunlara bilişim çözümleri, www.tabit.com.tr (Erişim Tarihi: 13.04.2021).

Zhang, K., H., S., Song, 2003. Rural-urban migration and urbanization in China: evidence from time – series and cross – section analyses. China Economic Review, (14): 386–400.

Published

2021-12-12

How to Cite

Müge KANTAR DAVRAN, & Doğan TÜRK. (2021). Agricultural And Social Change In Rural Area In Terms Of Social, Economic And Cultural Indicators: The Case Of Adana Villages. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(4), 854–869. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp854-869

Issue

Section

Articles