The Services Provided by the Chambers of Agriculture to the Farmers and the Farmers' Satisfaction with These Services: The Case of Terme District of Samsun Province


Abstract views: 430 / PDF downloads: 283

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id291

Keywords:

Chambers of agriculture, producer organizations, farmer satisfaction, rural development

Abstract

In this study, the services provided to the farmers by the chamber of agriculture in Terme District of Samsun Province, and the satisfaction of the farmers from these services were examined. Participants of the study were 384 farmers operating in the district, determined by the Cochran sampling formula. According to the research findings, the average farmer in the region was 57.39 years of age, owned 23.46 decares of property land, had monthly income of 3250 TL and farming experience of 40.37 years. The subjects that farmers benefit most from agricultural advisors are good agricultural practices, combating plant diseases and pests, fertilization and cultivation of plant products. Farmers are very satisfied with the agricultural advisors working in the agriculture chamber. It is thought that agricultural advisors have sufficient knowledge in professional matters and adequate communication skills. Farmers have expectations from the chamber of agriculture to provide them with more technical support, to provide information on agricultural product and input prices, to organize frequent visits to villages, and to provide support in marketing and sales.

References

Anonim, 2020. Terme Ziraat Odası İnternet Sitesi. http://terme.ziraatodasi.org.tr /oda-meclisi, (Erisim tarihi: 20.03.2020)

Aslan, M., Boz, İ. 2005. Doğrudan gelir desteğinin tarımsal amaçlı kullanımını etkileyen faktörler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11: 61-70.

Artık, A. 2012. Paydaş görüşlerden hareketle adana ilinde serbest tarım danışmanlığı sisteminin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Aydoğan, M., Demiryürek, K., Yulafcı, A. 2016. Samsun İli tarımsal üretici örgütleri arasındaki işbirliğinin örgüt başarısına etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 31: 215-222.

Barlett, JE., Kotrlik, JW., Higgins, CC. 2001. Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1): 43-50.

Bilici, İ. 2010. Türkiye’de kırsal kalkınmanın gelişimi ve IPARD süreci (Yüksek Lisans Tezi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Boz, İ. 2018. Kırsal kalkınmanın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3 - 5 Mayıs 2018, Bozok Üniversitesi Vakfı, 780-804, Yozgat.

Boz, İ. 2002. Does early adoption influence farmers’ use of the extension service? Journal of International Agricultural and Extension Education. 9: 77-82.

Cochran, W.G. 1977. Sampling Techniques. John Wiley & Sons.

Çakmak, E. 2010. Tarımsal yayımı geliştirme projesi (TARGEL) kapsamında tarım danışmanlığı sisteminin inceleme ve değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çukur, T., Karaturhan, B. 2010. Çoğulcu tarımsal yayım sistemi ve Türkiye açısından bir değerlendirme. Ege Üniversitesi Dergisi. 48(2): 151-158.

Eryılmaz, G.A., Kılıç, O., Boz, İ. Kaynakçı, C. 2020. Süt sığırcılığı yapan işletmelerin tarımsal yeniliklerin benimsenmesi ve bilgi kaynakları yönünden değerlendirilmesi: Samsun İli Bafra ve Canik İlçeleri Örneği. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10: 1361-1369.

Eryılmaz, G.A., Kılıç, O. 2018. İyi tarım uygulamalarının konvansiyonel tarım yapan işletmelerdeki optimum organizasyona etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 15: 101-106.

İmamoğlu, H., Çobanoğlu, F. 2018. Balıkesir İlinde tarımsal danışmanlık hizmetinin etkisinin değerlendirilmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 22: 263-274.

Kayabaş, Z. 2016. İstanbul ili silivri ilçesinde tarımsal üretim ve yayım yaklaşımlarının analizi üzerine bir araştırma. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.

Koçtürk, O.M., Özbilgin, N. 2004. Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’de mesleki çiftçi örgütlenmesinin durumu: TZOB Örneği. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat. s. 403-409.

Kolukırık, C. 2010. Avrupa Birliği kırsal kalkınma politikaları, fonları ve Türkiye'nin yararlanma olanakları (Master's thesis, Namık Kemal Üniversitesi).

Köroğlu, S. 2003. Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de tarımsal örgütlenme, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AT Uzmanlık Tezi, Ankara.

Özçatalbaş, O. 2000. The role of agriculture chambers in agricultural extension: A sample of Hanover Region, Germany. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 13: 181-194.

Özçatalbaş, O., Budak, D.B., Boz, İ., Karaturhan, B. 2010. Türkiye’de tarım danışmanlığı sisteminin geliştirilmesine yönelik önlemler. TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı, 2, 1197-1208.

Özkan, E., Aydın, B., Altun, A., Demir, O., Altıntaş, A., Anaç, H., Kara, A. 2010. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinde çalışan sözleşmeli elemanlarla ilgili durum analizi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII Teknik Kongresi, 11-15.

Öztürkci, Y. 2019. Türkiye’nin 2007-2013 Dönemi Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonlarını kullanımı üzerine bir araştırma. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 49-64.

Palaz, S., Boz, İ. 2008. Üniversite mezunu yetişkinlerin farklı organizasyonlarda gönüllü hizmet vermesini etkileyen faktörler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11: 95-106.

Rad, S. 1999. Türkiye’de ziraat odalarının yeniden yapılanması üzerine bir araştırma. Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Sağlam, U., İnan, İ.H. 2014. Türkiye’de tarımsal üretici örgütlenmesine genel bir bakış. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun s.1250-1254.

Sağlam, U., İnan, İ.H. 2014. Uşak ilindeki üreticilerin tarımsal üretici örgütlenmesi ve sorunları hakkındaki bilgi düzeyleri. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun.

Taşan, M. 2019. Türkiye’de tarımda üretici örgütlenmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi. 1/5 (Aralık 2019): 77-85.

Terin, M., Ateş, H.Ç. 2010. Çiftçilerin örgütlenme düzeyi ve örgütlerden beklentileri üzerine bir araştırma: Van İli Örneği1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47: 265-274.

Tolunay, A., Akyol, A. 2009. Kalkınma ve kırsal kalkınma: Temel kavramlar ve tanımlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 2: 116-127.

Kuşat, N. 2014. Sürdürülebilir kırsal kalkınma için bir alternatif olarak kırsal turizm ve Türkiye’de uygulanabilirliği. AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10: 65-87.

Tuncer, A.G., Boz, İ. 2017. Comparison of conventional and organic farmers on their socioeconomic characteristics and communication behaviors. International Journal of Scientific Research and Management, 5: 5354-5362.

Published

2022-06-15

How to Cite

AKÇALI, A., & BOZ, İsmet. (2022). The Services Provided by the Chambers of Agriculture to the Farmers and the Farmers’ Satisfaction with These Services: The Case of Terme District of Samsun Province. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(2), 211–222. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id291

Issue

Section

Articles