Determination of Nutrition Status of Leaf and Soil Samples of Olive (Olea europaea L.) Trees in Altınözü District of Hatay


Abstract views: 251 / PDF downloads: 173

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7309495

Keywords:

Olive tree, plant nutritions, soil analysis, leaf analysis, Hatay

Abstract

In order to determine the nutritional status of olive orchards in Hatay-Altınözü district, texture, lime (CaCO3), pH, electrical conductivity (EC), organic matter and some macro-micro nutrient element analyzes were performed on 30 soil and 15 plant samples taken from selected olive orchards. According to the results obtained from the research, the soils were found to be in clay and clay-loam texture class, with slightly alkaline reaction, unsalted, excessively calcareous and insufficient in organic matter. it was determined that all the soils were insufficient in nitrogen (N), except for one sample, 100.0% zinc (Zn) and boron (B), 6.66% phosphorus (P), 13.33% potassium (K), 10.0% iron (Fe) contents. In the olive leaf samples, 20% N, 6.66% P, 36.66% K, 53.33% calcium (Ca), 73.33% magnesium (Mg), 46.66% both manganese (Mn), It was determined that it was deficient in terms of Zn and B contents. In the study, when soil and leaf analyze are examined, some plant nutrients are sufficient or more (Ca, Mg) in the soil, while they are deficient in the plant. Some plant nutrients are deficient in the soil (Zn, B), but they are found to be sufficient in the plant. This shows that there are nutritional problems and unconscious soil and leaf fertilization is done in the region. As a result, it is suggested that the producers should make fertilization programs by a specialist according to the missing or excess plant nutrient element status by having plant and soil analyzes done.

 

 

References

Anonim, 2021. TR63 Bölgesi Zeytincilik sektör raporu, https://www.dogaka.gov.tr/ assets/upload/dosyalar/wwwdogakagovtr_619_lz0p55es_zeytincilik-sektor-raporu-2015.pdf. (Erişim Tarihi: 06.04.2021)

Anonim, 2022. Altınözü, https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n%C3%B6z %C3%BC. (Erişim tarihi: 06.04.2022)

Atasoy. A. 2017. Hassa İlçesi’nin (Hatay) toprak coğrafyası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (48): 269.

Bouyoucos. G.J. 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soil. Agronomy Journal, 43: 434-438.

Bremner, J.M. 1965. Total Nitrojen. In C.A. Black et al. (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Agronomy 9: 1149-1178. Am. Soc. of Agron. Inc. Madison, Wisconsin, USA.

Ceylan, Ş., Mordoğan, N. Çarpıcı, H. Günen, E., Çolak Esetlili, B. 2016. Organik gübrelemenin zeytinin makro element içeriği ile verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 53 (4):389-395.

Çimrin, K.M., Boysan, S. 2006. Van yöresi tarım topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. Y.Y.Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 16(2): 105-111.

Çimrin, K.M., Türkmen, Ö., Turan, M., Tuncer, B. 2010. Phosphorus and humic acid application alleviate salinity stres of pepper seedling. African Journal of Biotechnology, 9(36): 5845-5851.

Düzgüneş. O., Kesici. T., Kavuncu. O., Gürbüz. F. 1987. Araştırma ve deneme metotları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. 381. Ankara.

Eryüce. N., 1979. Ayvalık bölgesi yağlık zeytin çeşidi yapraklarında bazı besin elementlerinin bir vejetaston periyodu içindeki değişimleri. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Eyüboğlu, F., Kurucu, N., Talaz, S. 1998. Türkiye topraklarının bitkiye yarayışlı bazı mikro elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) bakımından genel durumu. T.C. Başbakanlık K.H.G.M. Toprak ve Gübre Araş. Enst. Müd. Ankara.

FAO, 2020. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Olive Crops Data.

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. Erişim Tarihi: 20 Ocak 2021.

Hartmann, H.T., Lilleland, O., 1966. Olive nutrition temperate to tropical fruit nutrition (Ed: N. F. Childers) Horticulture Publication Rutgers, Chapter X (25), The State University of New Jersey.

Hızalan. E., Ünal. H. 1966. Topraklarda önemli kimyasal analizler. A.Ü Ziraat Fakültesi Yayınları. 278.

Kacar, B. 1984. Bitki Besleme. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yay. No: 899, 169-175.

Kacar, B., İnal, A. 2008. Bitki analizleri, 1: 892, Nobel yayın, Ankara.

Kacar, B., Katkat, A.V. 1998. Bitki Besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları, Yayın No: 127 Vipaş Yayınları Bursa

Karaçal, İ., Çimrin, K.M. 1997. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanı toprak profillerinin Zn durumu ve bu elementin bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. I. Ulusal Çinko Kongresi, 12-16 Mayıs, Eskişehir, 123-130,

Keleş-Uzel. N., Çimrin K.M. 2020. Gaziantep İli Nizip İlçesi zeytin bahçelerinin yaprak ve toprak örnekleri ile beslenme durumunun belirlenmesi. K.S.Ü. Tarım ve Doğa Derg. 23(4): 1039-1053.

Lindsay. W.L., Norvell. W.A. 1978. Development of a dtpa soil test for zinc. iron. manganese and copper 1. Soil Science Society of America Journal, 42(3): 421-428.

Llamas, J.F. 1984. Basis of fertilization in olive cultivation and the olive tree‟s vegetative cycle and nutritional needs. ınternational course on the fertilization and ıntensive cultivation of the olive cultivation. UNDP-FAO, Cordoba-Spain.

Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd. Edition. Academic Press. Inc. London, G.B. p. 446.

McLean. E.O. 1982. Soil pH and lime requirement. Methods Of Soil Analysis. Part 2. Chemical And Microbiological Properties. 199-224.

Nelson. D.W., Sommers. L.E. 1996. Total carbon. organic carbon and organic matter methods of soil analysis part 3. Chemical Methods, 961-1010.

Olsen, S.R., Cole, C.V., Waterable, F.S., Dean, L.A. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. USPA Circular No: 939, Washington D.C

Olsen. S.R., Sommers. L.E., Page. A. 1982. Methods of soil analysis. Part. 2. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America. 403-430. USA.

Özkaya, M.T., Tunalıoğlu, R., Eken, Ş., Ulaş, M., Tan, M., Danacı, A., İnan, N., Tibet, Ü. 2010. Türkiye zeytinciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi: 515-537. 11-15 Ocak 2010, Ankara.

Özsayar, M.M., Çimrin K.M. 2022. Hatay ili hassa ilçesi zeytin ağaçlarının yaprak ve toprak örnekleri ile beslenme durumunun belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1): 42-57.

Pratt, P.F. 1965. Potassium. method of soil analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, 2nd. Ed, A. L. Page: 1010-1022, Amer, Soc, of Argon, Inc, Pub, Argon, Series No: 9.

Püskülcü. G., Aksalman, A. 1988. Zeytinde yaprak-toprak örneklerinin alınma prensipleri ve gübre tavsiyeleri. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. Yayın No: 44-14. İzmir.

Richard, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils. Handbook 60, U.S. Deptartment of Agriculture.

Sağlam, M.T., Bellitürk, K., Hazinedar, N., Danışman, F. 2008. Kapıdağ yarımadası zeytinliklerinin beslenme durumu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (44): 118-123.

Sillanpää, M. 1990. Micronutrient assessment at the country level: An International Study. In: FAO Soils Bulletin, N. 63.

Söylemez, S., Öktem, A.G., Hatice, K.A.R.A., Almaca, N.D., Ak, B.E., Sakar, E., 2017. Şanlıurfa yöresi zeytinliklerinin beslenme durumunun belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(1): 1-15.

Sumner. M.E., Miller. W.P. 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficients. Methods of soil analysis: Part 3 Chemical methods. 5: 1201-1229.

U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. US Department of Agriculture, 160, Washington DC., USA.

Ülgen, N., Yurtsever, N. 1995. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi. Toprak ve Gübre Araş. Ens. Teknik Yayınları, 209(66): 48.

Ülgen, N., Ateşalp, M. 1972. Toprakta bitki tarafından alınabilir fosfor tayini. Toprak Su Genel Müdürlüğü. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü. Teknik Yayınlar Serisi. 21. 17. Ankara.

Wolf, B. 1971. The determination of boron in soil extracts. plant materials. composts. manures. water and nutrient solutions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2(5): 363-374.

Yalçın. M., Çimrin. K.M., Tutuş. Y., 2018. Hatay İli Kırıkhan–Reyhanlı Bölgesi çayır-mera topraklarının besin elementi durumları ve bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. KSÜ Tarım ve Doğa Derg. 21(3): 385-396.

Yalçın, M., Çimrin, K.M. 2021. Hatay ili Kırıkhan-Reyhanlı bölgesi topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(4): 773-785.

Zincircioğlu, N. 2010. Organik ve geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde bitki beslenme durumunun meyve yaprak ve zeytinyağında önemli kalite ölçütleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. 132. İzmir.

Published

2022-12-03

How to Cite

GÖKÇEOĞLU, K. ., & ÇİMRİN, K. M. (2022). Determination of Nutrition Status of Leaf and Soil Samples of Olive (Olea europaea L.) Trees in Altınözü District of Hatay. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 680–697. https://doi.org/10.5281/zenodo.7309495

Issue

Section

Articles