The Effect of Different Sowing Spacing Yield and Yield Components of Anise Plant in Bornova Ecological Conditions


Abstract views: 172 / PDF downloads: 104

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7311302

Keywords:

Pimpinella anisum, row spacing, anise, seed yield

Abstract

This research was carried out to determine the effect of different sowing spacing on yield and yield components of anise plant in Bornova ecological conditions. Experimental design was Randomized Complete Block Design with three replications. This study was carried out in Bornova ecological conditions of ​​Ege University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, in the growing period of 2022. In the experiment, the distance between the row was determined as 30, 40 and 50 cm. In the study, the plant length in anise lines is 44.3-46.3 cm, the number of branches in the plant 6.5-7.2 pieces plants-1, the number of fruit branches 5.5-6.1 pieces plants-1, the number of umbrellas 6.9-7.8 pieces plants-1, 1.81-2.11 g of a thousand grain weight, 133.5-177.8 kg da-1 of biological yield, 41.5-50.5 kg da-1 of seed yield, It has been determined that the harvest index varies between 27.2-32. As a result of the statistical evaluation; It has been found that different sowing spacing has no significant effect on plant length, number of branches, fruit branches and number of umbrellas. However, it was seen that the other features examined have a significant statistically affecting the weight of the thousand grain weight, biological yield, seed yield and harvest index and differences between averages.

References

Anonim, 2022. Web sitesi: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-tibbi-aromatik-bitki-uretimi-ve-ihracati-artiyor/2589108 Erişim Tarihi: 25.04.2022.

Açıkgöz. N., İlker. E., Gökçöl. A. 2004. Biyolojik araştırmaların bilgisayarda değerlendirilmeleri E.Ü. Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:2 Bornova/İzmir.

Akgül, A., Ayar, A. 1993. Antioxidant Effects of Turkish Spices. Doğa-Turkish J. Agric. For. 17: 1061-1068.

Akkan, E. 2016. Edirne koşullarında anason (Pimpinella anisum L.) farklı ekim zamanlarının verim ve kaliteye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tekirdağ.

Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A. 1996. Bazı kişniş (Coriandrum sativum L.) popülasyonlarının ankara şartlarında kışa dayanıklılığı üzerinde bir araştırma. XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı. Ankara. 491-496.

Başer, K.H.C. 1997. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç ve alkollü ilaç sanayilerinde kullanımı. anadolu üniversitesi. T.B.A.M. İstanbul Ticaret Odası. Yayın No: 39. İstanbul.

Baydar, H. 2016. Tıbbi ve aromatik bitkiler bilimi ve teknolojisi. SDÜ Ziraat Fakültesi. Yayın No: 51. Isparta.

Baytop, I. 1984. Türkiye‟de bitkiler ile tedavi (Geçmişte ve Bugün). İstanbul Üniversitesi Yayınlan No: 3255. Eczacılık Fakültesi No: 40, s:164-165.

Boztaş, G. 2018. Geliştirilmiş anason hatlarında verim ve kaliteyi etkileyen agronomik, morfolojik ve fizyolojik farklılıkların belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, İzmir.

Bütün, Y. 2016. Farklı tohum miktarları ve sıra arası mesafelerin bazı anason (Pimpinella anisum L.) populasyonlarının tarımsal ve kalite özelliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tarl Bitkileri Anabili Dalı, Tekirdağ.

Ceylan, A. 1987. Tıbbi bitkiler II (uçucu Yağ Bitkileri). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlan No: 481. S: 83-91.

Ceylan, A. 1997. Tıbbi bitkiler II. E.Ü.. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 481. 188s, İzmir.

Dağıstanlıoğlu. C., Uçgun. K., Kaymak. S., Atasay, A. 2009. Göller bölgesi’nde seçilmiş bazı anason populasyonlarının verim ve kalite özellikleri üzerine araştırmalar. Selçuk Üni. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(47): 38-43.

Demirayak, Ş. 2002. Bazı anason (Pimpinella anisum L.) populasyonlarında farklı ekim zamanlarının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara.

Doğramacı, S. 2005. Organik ve inorganik gübre uygulamalarının anason (Pimpinella anisum L.) çeşit ve ekotiplerinin verim ve kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Aydın.

Heeger. E.F. 1956. Handbuch des Armei-und Gewürzpflanzenbaues Drogenngewinnung Deutscher Bauemverlag, Berlin. 579-583.

İlisulu, K. 1968. Ekim, mesafe ve aralıklarının anasonun önemli özellikleri ve tohum verimi üzerindeki etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı.

İncekara, F. 1979. Endüstri bitkileri ve ıslahı. keyif bitkileri ve ıslahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 84. s: 171-175.

İpek, A., Demirayak. Ş., Gürbüz. B. 2004. A Study on the adaptation of some anise (Pimpinella anisum L.) population to ankara conditions. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (2): 202-205.

Kevseroğlu, K. 1982. Bazı Anasonlann fenolojik, morfolojik ve kalite özellikleri ile çiçek biyolojisi üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara.

Kılıç, A. 1996. Değişik yörelerden sağlanan anason tohumlarının biyolojik ve fiziksel özellikleri üzerine araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.

Korkut, M.H. 1994. Bazı tohum baharatlarının yağ asidi kompozisyonu ve özellikle petroselinik asit miktarları üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara.

Koşar. I.G. 2002. Harran Ovası koşullarında anason (Pimpinella anisum L.)’da uygun ekim zamanlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Şanlıurfa.

Nacar İ. 1994. Çukurova koşullarında anasonda farklı ekim zamanlarının verim ve kaliteye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.

Orav, A., Raal. A., Arak, E. 2008. Essential oil composition of Pimpinella anisum L. fruits from various european countries. Natural Product Research. 22(3): 227-232.

Otan, H.A.O., Sarı, S., Kutad. 1991. Anason araştırmaları projesi. Tıbbi ve Kokulu Bitkiler Ülkesel Araştırma Projesi. 1991 Yılı Gelişme Raporu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü. İzmir.

Özel. A.. Demirbilek. T.. 2000. Harran ovası kuru koşullarında bazı tek yıllık baharat bitkilerinin verim ve bazı agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 4:21- 33.

Özel, A. 2009. Anise (Pimpinella anisum L.) changes ın yields and component composıtıon on harvestıng at dıfferent stages of plant maturıty. Cambridge University Pres, 45: 117-126.

Özel, A., Koşar, İ.G., Erden, K., Demirel, U. 2014. Determination of the optimum seed amount and ınter-row spacing for the seed and essential oil yield of aniseed (Pimpinella anisum L.) Journal of Essentıal Oıl-bearıng Plants Jeop August.

Rahmanoğlu, N.D. 2001. Anason bitkisine farklı seviyelerde uygulanan potasyumun bu bitkinin verim ve kimi kalite öğelerine etkisi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.

Tayşi, V., Vömel, A., Ceylan, A. 1977. Neue Anbauversuche mit Anis (Pimpineıa misum L.) Ege-Gebiet der Türkei. Z. Acker-u. Pflanzenbau (J. Agonomy & Crop Science) 145: 8-21.

Tunçtürk, M., Yıldırım, B. 2006. Effect of Seed Rates on Yield and Yield Components of Anise (Pimpinella anisum L.). Indian J. Agric. Sci. 76: 679-681.

TÜİK. 2019. Bitkisel Üretim İstatistikleri.

TÜİK. 2020. Bitkisel Üretim İstatistikleri.

TÜİK. 2021. Bitkisel Üretim İstatistikleri.

Ulllah, H., Honermeier, B. 2013. Fruit yield, essential oil concentration and composition of three anise cultivars (Pimpinella anisum L.)’in relation to sowing date, Sowing Rate and Locations. Industrial Crops and Products, 42: 489-499.

Ullah, H. 2015. Effect of row spacıng and seed rate on fruıt yıeld. essentıal oıl and composıtıon of anıse (Pimpinella anisum L.) Pak.J. Agri. Sci.. 52(2): 349-357.

Yıldırım, V. 2010. Türk anason genotiplerinin (Pimpinella anisum L.) tekirdağ koşullarında tohum verimi ve bazı bitkisel özellikleri üzerinde bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Ü. Fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tekirdağ.

Published

2022-12-03

How to Cite

KARABULUT, Y., EKREN, S., & TOKUL, H. E. . (2022). The Effect of Different Sowing Spacing Yield and Yield Components of Anise Plant in Bornova Ecological Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 719–729. https://doi.org/10.5281/zenodo.7311302

Issue

Section

Articles