Some Hybrid Varieties of Again Sorghum and Sorghum Sudanense A Study on The Effect of Sowing Date Yield an Yield Components


Abstract views: 203 / PDF downloads: 149

Authors

  • Kemal YILDIRIM Harran University
  • Gülşah BENGİSU Harran University

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol3iss1pp9-18

Keywords:

Sorghum, Planting date, Crop, Kind

Abstract

This survey was performed in Land For Practice of Soil Crops Office Agency Management to understand some kinds of  sorghum and sorghum x sudanense effects for planting time and crop’s elemets. Divided experement parcels  were composed, three recurrences for experement pattern. The kind of main parcel were Kws, Fito, Hay day and Akdarı; planting time  of down parcels  were composed in 25th June, 5th  July and 15th  July . The Sorghum was planted in three different time and analyzed to divided experement parcels. According to analysis;the results of %50 number of blooming day, maturation day number, height of plant, number of leaf, stalk thickness, height of bunch, weight of bunch, the aril efficieny to a bunch, numer of aril for a bunch, rate of aril in a bunch, aril efficieny, wight of a thousand arils, weight of hectolitre, and rate of  crute protein  were found. In conditions of Viranşehir in Şanlıurfa the first planting time for kinds of Akdarı and Hayday are suggested to the  crop’s effect of Sorghum plant  and  the first planting for kinds of Fito and Kws to the green plant. 

References

ACAR, R., AKBUDAK, A. ve SADE, B., 2002. Konya Ekolojik Şartlarında Silajlık Sorgum-Sudan Otu Melezlerin Verimleri ile Verimi Etkileyen bazı Özelliklerin Belirlenmesi. S.Ü Ziraat Fakültesi.

AYAN, İ., 2008. Konya Koşullarında Ekim zamanı Denemesi üzerine çalışma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(35):8-5 2008 Konya

BAYTEKİN, H. ve TANSI, V., 1990. Yem bitkileri Yetiştirme, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:74 TAB-206, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, Adana, 238s.

ÇEÇEN, S. ve ark., 2005. Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Sorgum, Sudan Otu ve Mısırın II. Ürün Olarak Değerlendirilmesi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3),337-341.

DESAİ. ve DEORE., 1980. Comparison of two Sorghum Genotypes for Sugar and Fiber Production, Industrial Crops and Products, 7, p: 265-272.

EMEKLİER. ve KÖKSOY., 1997. Tarım Bilimleri Dergisi 1997, 3 (3) 20 Ankara

GÜL, İ. ve BAŞBAĞ, M., 1999. Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Sorgum, Sorgum x Sudan Otu Melezi ve Sudan Otu Çeşitlerinde Verim ve Verim Çeşitlerinin İncelenmesi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. Cilt III Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, Adana.

ELÇİ, Ş., 1999. Yem Bitkileri Kültürü ve Önemi. Çayır mera Amenajmanı ve Islahı (Mera Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı -1-). TC. Tar. Köy İşl. Bak., Çayır Mera Yem Bit.ve Havza Gel dai. Bşk.7-19 Ankara.

İPTAŞ, S., 1993. Tokat Yöresinde Sorgum Bitkisinden Yararlanma İmkanları Tarla Bitkileri Kongresi cilt:3, İzmir.

KARADAŞ, S., 2011. Farklı Ekim Sıklıklarında İkinci Ürün Olarak Ekilen Sorgum x Sudan Otu Melezlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Konya–2011. KESKİN, B., YILMAZ, İ.H. ve AKDENİZ, H., 2005. Van Koşullarında Sorgum x Sudan Otu Melezi Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36 (2), 145-150, 2005. Erzurum.

KIZILŞİMŞEK, M. ve PAKSOY, T., 2003. Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Ekim Sıklığının Sudanotu Bitkinsin (Sorgum Sudananse (Piper) Stapf) Bazı Tarımsal Özellikleri ile Ilık Kullanımı Ve Yaprak Alanı Gelişimi Üzerine Etkisi; Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17- Ekim 2003 Sf. 453-457. Diyarbakır.

ORAL .K., 2001. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Sayı 4-3 2001 Van.

SAĞLAMTİMUR., TÜKEL, TANSI, ANLARSAL. ve HATİPOĞLU., 1986. Çukurova Koşullarında Yem Bitkileri Adaptasyon Denemeleri, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 1(3): 37-51. SAĞLAMTİMUR, T. ve BAYTEKİN, H., 1988. Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silaj Sorgum Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Karakterlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü.Z.F. Dergisi3(3): 40.

SAĞLAMTİMUR, T., OKANT, M., TANSI, V. ve BAYTEKİN H., 1989. Güney Doğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarda II. Ürün Olarak Yetiştirilen Üç Sorgum Çeşidinde Ekim Zamanının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerine bir Araştırma. Çukurova Üni. Ziraat Fak. Dergisi cilt:4, Sayı:2. Adana.

SEYDOŞOĞLU, S., SARUHAN, V. 2017. Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(4):377-383.

SİEFERS, M. K. and BOLSEN K. K., 1997. Agronomic and Silage Quality Traits Of Forage Sorghum Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3 (2005),x-x. Isparta.

YEŞİLDAĞ, K., 2005. Van Koşullarında Ekim Zamanının Bazı Silajlık SorgumxSudanotu (Sorghum bicolor (l.) Moench-Sorghum sudanense Stapf.) Melez Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 41s.

YILMAZ, İ. ve HOSAFLIOĞLU., 2000. Van Koşullarında Uygun Silajlık Sorgum, Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma İnternational Animal Nutrition Congress, 2000. Isparta. YÜKSEL, O., 2006. Sorgum ve Sudanotu Melezlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma 2006, Isparta.

Published

2019-06-23

How to Cite

Kemal YILDIRIM, & Gülşah BENGİSU. (2019). Some Hybrid Varieties of Again Sorghum and Sorghum Sudanense A Study on The Effect of Sowing Date Yield an Yield Components. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1), 9–18. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol3iss1pp9-18

Issue

Section

Articles