Agricultural And Social Change In The Villages Of Kızıltepe District Of Mardin Province


Abstract views: 167 / PDF downloads: 96

Authors

  • Müge Kantar DAVRAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana
  • Nuran TAPKI Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, Hatay
  • Helin Zozan KAYA Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana
  • Rukiye KOÇHAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp806-819

Keywords:

Societal change, agricultural change, intergenerational change, rural areas, Mardin-Kızıltepe

Abstract

The aim of this study is to reveal the agricultural and social change trends in families living in Akyazı, Sandıklı, Kuyucak, Demirkapı, Büyükdere and Alagöz villages of Kızıltepe district of Mardin province and engaged in agricultural activities. For this purpose, intergenerational analysis was made by interviewing three generations in the same family and the generations were compared statistically. The main material of the research was the primary data obtained from these generations through individual interviews, and a total of 421 people from 100 households were interviewed. When the intergenerational differences in the research area are evaluated, it has been determined that there are significant changes in both demographic and agricultural structure from the first generation to the third generation. Especially in the context of agricultural structure, the increase in the average farmer age and the tendency of the third generation to leave agriculture and the changing product pattern depending on irrigated agriculture in the research area were determined as the most important findings of this research. The most important suggestion that can be made as a result of the findings obtained is the implementation of socio-economic and agricultural policies that can keep the third generation in rural areas. These policies should be related to in situ development, prevention of migration, protection of agricultural land and agricultural sustainability.

 

References

Akpınar, A., Karkıner, N., Yaylacı, F., Karakuş, M., Göktuna-Yaylacı, F. 2013. Sosyoloji-II (Edt: Prof.Dr. Bilban Kartal). Anadolu Üniversitesi Yayını No:2880. Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1837. ISBN:978-975-06-15-43-6. I. Baskı. Eskişehir.

Akşit, B. 1985. Köy, kasaba ve kentlerde toplumsal değişme. Turhan Kitabevi. Ankara

Anonim, 2013. Trakya kalkınma ajansı çiftçi algısı analizi. Kantitatif Rapor-Anket Çalışması. www.trakya2023.com/uploads/ docs/0909201337QcdT.pdf adresinden edinilmiştir.

Anonim, 2017. http://www3.kalkinma.g ov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC5DF1B887233CC85A.

Anonim, 2019. https://www.drdatastats .com/turkiye-hanehalki-buyuklugu-haritasi -2017-yılı (Erişim tarihi: 28.10.2019)

Bıçkı, D. 2011a. Geleceğin kentte inşası: Çanakkale kırsalında göç eğilimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(3): 149-169.

Bıçkı, D. 2011b. Türkiye kırsalında yoksulluk sorunu: Çanakkale Kocalar köyü örneği. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXX (1): 161-180.

Boyraz, A. 2021. İçgöç olgusunun kırsal gençlik üzerinden sosyo-ekonomik analizi: Toros dağ köyleri örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 128 s.

Boyraz, A., Kantar-Davran, M. 2021. İç göç ve kırsal gençlik: Toros dağ köyleri örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(69): 1130-1138.

Çelik, M.A., Sönmez, M.E. 2013. Kızıltepe ilçesinin tarımsal yapısındaki değişimlerin MODIS NDVI verileri kullanılarak izlenmesi ve incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 27, Ocak - 2013, ISSN:1303-2429, S:262-281, İstanbul. http://www.marmaracografya.co m

Davran, M.K., Bektaş, F. 2010. Muhacir, Arap ve Türkmen köylerinde yaşayan kadın nüfusun sosyo-demografik göstergeler açısından kuşaklararası değişimi. I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, Mart 2010, Ankara

Davran, M.K., Özalp, B., Yurt, B., Yıldız, F., Fırat, H. 2017a. Antep fıstığı üreten işletmelerde tarımsal ve toplumsal değişme: Gaziantep ili örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2): 299-309.

Davran, M.K., Özalp B, Tok N., Öztornacı B. 2017b. Türkiye’de kırsal gençlik açısından istihdam ve tarımsal istihdamın geleceği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, s.169-189. Doğan, İ. 2007. Sosyoloji: kavramlar ve sorunlar, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Gökçe, B. 1976. Gecekondu gençliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları C-15. Ankara.

Hesapçıoğlu, M. 1997. Bilgi toplumunda eğitim ve okulun geleceğine ilişkin düşünceler. Yeni Türkiye Dergisi: 20-28.

Kantar, M. 2000. Adana il merkezinde ve kırsal alanında yaşayarak tarımsal faaliyetlerine devam eden ailelerde toplumsal yapı ve toplumsal cinsiyet. Doktora Tezi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kod No:561, Adana.

Keleş, İ. 2015. Çumra ilçesi tarım işletmelerinin tarımsal yapısı ve mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı, s.60 http://acikerisim.selcuk.edu.tr.8080/x mlui/bitstream/handle/123456789/4647/409855.pdf?sequence=1 adresinden edinilmiştir.

Keskinkılıç, A.Ö., Davran, M.K. 2018. Türk, Muhacir ve Arap köylerinde yaşayan kadınların tarımsal yapı özelliklerinde kuşaklar arası değişme: Adana ili örneği, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(31): 4580-4597.

Kıray, M.B. 1998. Değişen toplum yapısı, toplu eserleri 3. Bağlam Yayınları İnceleme Araştırma 78. I. Basım. İstanbul. 146 s.

Kongar, E. 1981. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kongar, E. 1995. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. Büyük Fikir Kitapları Dizisi 41. 6. Basım. Remzi Kitabevi. İstanbul. 460 s.

Laçin, M. 2020. The current state of the bilecik agricultural enterprises. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 671-692.

Marshall, G. 1999. Sosyoloji Sözlüğü (2.Baskı). Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara.

Merter, F. 1990. 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler: Malatya Örneği. Aile Araştırma Kurumu Yayınları. Ankara

Nakip, M. 2005. Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS Destekli). Seçkin Yayınları.

Rostow, W.W. 1966. İktisadi Gelişmenin Merhaleleri: Komünist Olmayan Bir Manifesto. (Çev: E. Güngör). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet kitapları

Soysal, M.1998. Köy Sosyolojisi. Ç.Ü.Z.F. Genel yayın No: 211. Ders Kitapları Yayın No: A-66. 1. Baskı. Adana.160s.

Sönmez, M. E. 2012. Kızıltepe ilçesinde bitkisel ürün deseninde meydana gelen değişimler ve olası olumsuz sonuçları. Coğrafi Bilimler Dergisi, 10 (1): 39-62

Subası, N. (2002). Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları, http://necdetsubasi.com/bildiriler/11-toplu msal-degisme-aile-ve-yeni-risk-alanlari,% 20(26) Erişim tarihi: 07.09.2021.

Terin, M., Ateş, H.Ç. 2010. Çiftçilerin örgütlenme düzeyi ve örgütlerden beklentileri üzerine bir araştırma: Van ili örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47 (3): 265-274

Türkdoğan, O. 2006. Türkiye’de Köy Sosyolojisi (Edt: Deniz Saraç). IQ Kültür Sanat Yayıncılık:192. Araştırma-İnceleme Dizisi: 150. ISBN:975-255-089-4. I. Baskı. İstanbul. 880s.

Varoğlu,S.T., Turhan, Ş., 2021. Current status of agricultural producers in ığdır province, ISPEC Journal of Agr. Sciences 5(1): 127-135.

Yıldırım, Ç., Akın, T. 2017. Akıllı Köy, Tarımsal Sorunlara Bilişim Çözümleri. www.tabit.com.tr adresinden edinilmiştir.

Published

2021-12-12

How to Cite

Müge Kantar DAVRAN, Nuran TAPKI, Helin Zozan KAYA, & Rukiye KOÇHAN. (2021). Agricultural And Social Change In The Villages Of Kızıltepe District Of Mardin Province. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(4), 806–819. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp806-819

Issue

Section

Articles