Common Weeds in Vegetable Production in Siirt Province of Turkey


Abstract views: 368 / PDF downloads: 256

Authors

  • Mesut SIRRI Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  • Cumali ÖZASLAN Dicle Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp492-504

Keywords:

Siirt, vegetable, survey, weed

Abstract

Since vegetables can be consumed fresh. Therefore they should not be mixed with poisonous weeds and should not contain pesticide residues. Thus, the determination of weeds in vegetable fields is of great importance in terms of both human health and weed control. Vegetable production areas in Siirt province of Turkey are constantly increasing due to the favorable climatic conditions. However, no previous study has been carried out to detect the weeds in vegetable crops in the region. Therefore it is aimed to determine the problematic weed species, their incidence and density in vegetable cultivation areas in Siirt province of Turkey. Surveys were carried out in a total of 40 fields. A total of 52 weed species belonging to 20 different families were determined in the study area. It was determined that 3 species among the identified weeds were parasitic, and 11 were belonging to the poaceae family, while the others were broad-leaved weed species. Sorghum halepense (67.5%), Echinocloa crus-galli (22.50%) and Cynodon dactylon (17.5%) were the most common and most dense species among the poaceae species. However the most common dicotyledoneae species with higher incidence in vegetable crops were determined as Portulaca oleracea (92.0%), Amaranthus retroflexus (82.0%), Chrozophora tinctoria (82.0%), Alhagi pseudalhagi (77.0%), Solanum nigrum (72.0%), Heliotropium europaeum (70% 0), Amaranthus albus (67.0%), Xanthium strumarium (65.0%) and Convolvulus arvensis (57.5%).

References

Altay, V., Keskin, M. Karahan, F. 2015. An assessment of theplantbiodiversity of Mustafa Kemal University Tayfur Sokmencampus (Hatay Turkey) fortheview of humanhealth. International Journal of Scientific and TechnologicalResearch, 1(2): 83-103.

Anonim, 2019. http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi: 11.05.2020).

Baytop, A. 1989. Türkiye'nin tıbbi ve zehirli bitkileri. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3560 Gençlik Matbaası, İstanbul, 290 s.

Coşkun, A., Önen, H. Özer, Z. 2004. Tokat’ta baş soğan (Alliumcepa L.) üretim alanlarında sorun olan yabancı otlar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (Sunulu), 8-10 Eylül 2005, Samsun, s. 248.

Davis, P.H. 1965-1988. Flora of Turkeyandthe East AegeanIslands. Edinburgh UniversityPress, Edinburgh, Great Britain.

Demirkan, H., Nemli, Y. 1993. Bazı Domates çeşitlerinin orobanch eramosal.’ya duyarlılıklarının araştırılması. Türkiye I. Herboloji Kongresi, Bildiriler, 3-5 Şubat, Adana, s. 309-314.

Güncan, A. 2014. Yabancı ot mücadelesi. Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 309 s.

Kızılkaya, A., Önen, H. Özer, Z. 2001. Soğan verimine yabancı ot rekabetinin etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi, 4( 2): 58-65.

Kitiş, Y.E. 2005. Isparta ili domates ekim alanlarındaki yabancı otların, yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 51-63.

Oğuz, F., Tepe, I. 2017. Yüksekova (Hakkâri) yöresinde halk tababetinde kullanılan bitkiler ve kullanım alanları. Türkiye Herboloji Dergisi, 20(2): 28-37.

Önen, H. 1995. Tokat kazova‟da yetiştirilen şekerpancarında sorun olan yabancı otlar ile uygulanan farklı savaş yöntemlerinin verime olan etkileri üzerine araştırmalar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 72s.

Önen, H. 2015. Türkiye istilacı Bitkiler Katalogu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 553s. ISBN: 978-605-9175-05-0.

Önen, H., Özcan, S. 2010. İklim değişikliğine bağlı olarak yabancı ot mücadelesi. In: İklim değişikliğinin tarıma etkileri ve alınabilecek önlemler. Sayılı, M., (Ed.). T.C. Kayseri Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Yayın No: 2, Kayseri, 336-357.

Önen, H., Özer, Z. 1995. Kazova'da (Tokat) şeker pancarı ekim alanlarında görülen yabancı otlar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül 1995, Adana, 251-259.

Önen, H., Özer, Z. 2001.Tarla içerisinde yabancı otların dağılımları arasındaki farklılıkların haritalanarak belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(2): 74-83.

Önen, H., Özer, Z. 2002. Tarla içerisinde yabancı otların dağılımları arasındaki farklılıkların haritalanarak belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 4 (2): 74-83.

Önen, H., Akdeniz, M., Farooq, S., Hussaın M., Özaslan, C. 2018. Weed flora of citrus orchards and factors affecting its distribution in western Mediterranean region of Turkey. Plantadaninha, 36, 1817-2126.

Önen, H., Özgöz, E., Özer, Z. 1012. Toprak işleme yöntemlerinin buğdayda yabancı otlanmaya ve verime etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 29(1): 99-104.

Ozaslan C., Farooq S., Onen H., 2017. Broomrape infestation in lentil crop and farmer knowledge on the management of parasitic weed species in Diyarbakır province, Turkey. 26th Asian Pacific Weed Science Society Conference, Kyoto Japan.

Özaslan, C., Kendal, E. 2014. Lice domatesi üretim alanlarındaki yabancı otların belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(3): 29-34.

Özaslan, C., Önen, H., Özer, Z. 2002. Tokat-Kazova’da ilkbahar ve sonbahar ıspanak (Spinacia oleracea L.) yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otların belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 5 (1): 52-61.

Özer, Z., Kadıoğlu, İ., Önen, H., Tursun, N. 2001. Herboloji (Yabancı Ot Bilimi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:20 Kitap seri No:10, Tokat, 263 s.

Özer, Z., Önen, H., Tursun, N., Uygur, F.N. 1999. Türkiye’nin bazı önemli yabancı otları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No:38 Kitap seri No:16, Tokat, 430 s.

Özer, Z., Önen, H., Uygur, F.N. Koch, W. 1996. Farklı kültürlerde sorun olan yabancı otlar ve kimyasal savaşımları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları No: 15 Kitap Serisi: 8, Tokat, 282 s.

Özer, Z., Tursun, N., Önen, H., 2002. Yabancı otlarla sağlıklı yaşam, 4 Renk Yayın Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti. No: 85/7 İskitler/ Ankara.

Özer, Z., Tursun, N., Önen, H., Uygur, F.N. Erol, D. 1998. Herbaryum yapma teknikleri ve yabancı ot teşhis yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No:12. Tokat, 213 s.

Serin, Y. 2008. Türkiye’nin çayır mera bitkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara 468 s.

Sırrı, M. 2014. Tokat (Kazova) ve Konya (Çumra) ovalarında arazi kullanımına bağlı olarak yabancı ot dağılımının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, 163 s.

Sırrı, M., Önen, H., Günal, H. ve Farooq, S. 2016b. Çumra Ovasında (Konya) toprak özelliklerine bağlı olarak yabancı ot türlerinin dağılımı, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, Konya, s. 827.

Sırrı, M. 2019. Siirt ili fıstık bahçelerinde görülen yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 59 (3) : 3-14.

Sırrı, M. 2019b. Siirt ilinde tarım ve tarım dışı alanlarda tespit edilen bazı önemli istilacı yabancı otlar. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 427-435.

Sırrı, M. 2020. Siirt ili mercimek ( Lens culinaris medic.) ekim alanlarında sorun oluşturan yabancı ot türlerinin yoğunluk ve rastlanma sıklıklarının belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23 (1): 117-126.

Sokat, Y. 2019. Ege Bölgesi’nde yaprağı yenen sebze alanlarında bulunan yabancı ot türleri, yoğunlukları ve rastlanma sıklıkları, Turk Journal of Weed Science, 22(2):193-201.

Soylu, S., Sertkaya, E., Üremiş, İ., Bozkurt, İ.A. Kurt, Ş. 2017. Hatay ili marul (Lactuca sativa L.) ekim alanlarında görülen önemli hastalık etmenleri, zararlı ve yabancı ot türleri ve yaygınlık durumları, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1):23-33.

Tepe, I. 2014. Yabancı otlarla mücadele, Sidas yayınevi, 292 s.

Torun, H. 2017. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde minör ürünler olan yaprağı yenen sebzelerde bulunan yabancı ot türleri ile rastlanma sıklıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, 57(3): 279-291.

Uludağ, A., Aksoy, N., Yazlık, A., Arslan, Z.F., Yazmış, E., Üremiş İ, Cossu, T., Groom, Q., Pergl, J., Pyšek, P., Brundu, G. 2017. Alien flora of Turkey: Checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota 35: 61–85.

Uluğ, E., Kadıoğlu, İ., Üremiş, İ. 1993. Türkiye’nin yabancı otları ve bazı özellikleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana Yayın No: 78, 513 s.

Published

2020-09-16

How to Cite

Mesut SIRRI, & Cumali ÖZASLAN. (2020). Common Weeds in Vegetable Production in Siirt Province of Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 492–504. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp492-504

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)