The Effect of Alternative Fertilizers on Yield and Yield Components in Some Bread Wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) Varieties

Authors

  • Mazlum ERDEM Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Burak ÖZDEMİR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Erol ORAL Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Fevzi ALTUNER Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Mehmet ÜLKER Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp522-541

Keywords:

Bread wheat, humic acid, chemical fertilizer, pgpr, grain yield, yield components

Abstract

This research was carried out in order to determine the effects of humic acid, plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and chemical (N + P) fertilizer applications on yield and yield elements in some types of bread wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) in the winter growing season of 2016-17 2017-18 under Van ecological conditions. Altay-2000, Gelibolu, Saroz-95, Kırgız-95, Sultan-95, Karasu-90, Mızrak, Mufitbey and Yakar-99 cultivars were used in this experiment. The trial was performed in the research fields of Agricultural Faculty of Van Yüzüncü Yıl University according to the split plot design with randomized blocks in three replicates. In the study, humic acid, PGPR and chemical fertilizer applications in wheat plants; The effects on the number of spikes per square meter, plant height (cm), grain number per spike, thousand grain weight (g), total yield (kg  ha-1) and grain yield (kg ha-1) were investigated. According to the data obtained at the end of the research; spike number per square meter is between 323-529, plant height 71.5-101.6 cm, grain number per spike 33.5-50.5, thousand grain weight 33.4-43.9 g, grain yield 1490-3830 kg ha-1 and total yield 4720-11370 kg ha-1 also varied between. While the highest grain yield was obtained from traditional fertilizer application with 4050 kg ha-1 in Kyrgyz-95 variety, the lowest value was obtained from control plots with 1490 kg ha-1 in Gelibolu variety.

References

Abou-Aly, H.E., Mady, M.A., 2009. Effect of humic acid and boifertilizers on wheat (Triticum aestıvum L.) productivity. Annals of Agric. Sci Moshtohor, 47(1): 112.

Anonim, 2018. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC Erişim Tarihi: 21.07.2020.

Akıncı, Ş. 2011 Hümik asitler, bitki büyümesi ve besleyici alımı Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(1): 46‐56.

Ahmad, S., Daur, I., Gamıl Al-Solaımanı, S., Mahmood, S., Bakhashwaın, A., Madkour, M., Yasır, M. 2016. Effect of rhizobacteria inoculation and humic acid application on canola (Brassica napus L.) Crop. Pak. J. Bot, 48(5): 2109-2120.

Akhtar, N., Arshad, I., Shakir, M.A., Qureshi, M.A., Sehrish, J., Ali, L., 2013. Coınoculation with rhizobium and bacillus sp to ımprove the phosphorus availability and yield of wheat (Triticum aestivum L.). The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(1): 190-197.

Ardekani, R.F., Majd, D., Mazaheri, G., Noor Mohammadi, A., 2008. Optimization using nitrogen in sustainable agriculture. Wheat With Nitrogen Fixing Bacteria Iranian Journal of Crop Sciences, 4: 79-66.

Baloach, N., Yousaf, M., Akhter, W.P., Fahad, S., Ullah, B., Qadir, G., Ahmed, Z.I., 2014. Integrated effect of phosphate solubilizing bacteria and humic acid physiomorphic attributes of maize International. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 3(6): 549-554.

Başbağ, S., 2008. Effects of humic acid application on yield and quality of cotton (Gossypium hirsutum L.), Asian Journal of Chemistry, 20(3):1961-1966.

Baral, B.R., Adhikari, P., 2013. Effect of azotobacter on growth and yıeld of maize nepal agricultural research council, national maize research program, rampur, chitwan. Nepal SAARC J. Agri. 11(2): 141-147.

Bayram, M.E., Demir, L., Orhan, S., 2008. Doğu ve Güney Marmara Bölgesinde buğday tarımında farklı yetistirme tekniği çalısmaları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu 2-5 Haziran, KONYA. 651.

Benz, M., Schink, B. ve Brune, A., 1998 Humic acid reduction by Propionibacterium freudenreichii and other fermenting bacteria. Appl. Environ. Microbiol; 64: 4507 4512.

Bhardwaj, K.K., Gaur, A.C., 1971. Studies on the growth stimulating action of humic acid on bacteria. Zentralbl. Bakteriol. Parasitenkd. Infektionskr. Hyg. 126:694699.

Doğan, R., Yürür, N., 1992. Bursa yöresinde yetiştirilen buğday çeşitlerinin verim komponentleri yönünden değerlendirilmesi uludağ üniversitesi. Ziraat Fak. Drg,9:4.

Delfine, S., Roberto, T., Ersilio, D., Arturo, A., 2005. Effect of foliar application of N and humic acids on growth and yield of durum wheat. Agronomy for Sustainable Development. Springer Verlag/EDP Sciences/INRA, 25(2):183-191.

Dinç, S., Erakul, O., 2010. Bazı Ekmeklik buğdaylarda (Triticum aestivum L.) ekim sıklığının verim ve verim öğelerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 117–125.

Dinçsoy, M., Sönmez, F., 2016. Humik Asit ve Potasyum Uygulamalarının Kırık Buğdayın (Triticum aestivum L. var. delfii) Verim, Verim Kriterleri ve Besin Elementi İçerikleri İle Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Van. 450450.

Gençtan, T., Sağlam, N., 1992. Ekim zamanı ve ekim sıklığının üç ekmeklik buğday çeşidinde verim ve verim unsurlarına etkileri. Türkiye Tahıl Sempozyumu 6-9 Ekim 1987, Bursa.171-181.

Karaman, M., Seydoşoğlu, S., Çam, B. 2020. Diyarbakır ili koşullarında augmented deneme deseninde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin tarımsal özellikler yönünden incelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(9):195-205.

Kaya, M., Atak, M., Çiftçi, C.Y., Ünver, S., 2005. Çinko ve humik asit uygulamalarının ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.)’ da verim ve bazı verim öğeleri üzerine etkileri. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9: 3.

Kaptan, M.A., Aydın, M., 2012. Hümik asidin pamuk (Gossypium hirsutum L.) gelişimi ve kalite özellikleri üzerine etkileri. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 1: 291-299.

Kara, B., Akman, Z., 2007. Farklı tane iriliği ve ekim dertinliklerinin buğday (Triticum aestivum L.) ‘ın kök ve toprak üstü organlarının ilk gelişmesine etkisi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 193-202.

Kara, B., Gül, H., 2013. Alternatif Gübrelerin Ekmeklik Buğdayın Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8(2): 88-97.

Khan, R.U., Rashid, A., Ozturk, M.S., 2010. Impact of humic acid and chemical fertilizer applıcatıon on growth and grain yield of rainfed wheat (Trıtıcum aestıvum L.). Pakistan J. Agric. Res, 23: 113-121.

Kloepper, J.W., 1994. Plant growth–promoting rhizobacteria (Other Systems). In Okon Y., (Ed.), Azospirillum/Plant Associations. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, pp. 111-118.

Kettlewell, P.S.İ., Griffiths, M.W.İ., Hocking, T.J., Wallington, D.J., 1998. Dependence of wheat dough extensibility on flour sulphur and nitrogen concentrations and the influence of oliar applid sulphur and nitrogen fertilisers. J.Cereal Sci, 28: 15-23.

Kün, E.,1983. Serin İklim Tahılları. A.U, Z.F., Yayın:875, Ankara.307.

Kün, E., 1996. Tahıllar-I (Serin İklim Tahılları). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No:1032, Ankara. 299. Meral, N., Çiftçi, C.Y., Ünver, S., 1998. A.Ü, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7(1): 1998.

Nacar, A., 1995. Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday(Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi(Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Naseri, R., Maleki, A., Naserirad, H., Shebibi, S., Omidian, A., 2013. Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Reduction Nitrogen Fertilizer Application in Rapeseed (Brassica napus L.). Middle-East Journal of Scientific Research, 14(2): 213-220.

Pala, D., 2016. Farklı Ekim Sıklıklarının İki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’ Çeşidinde Tane Verimi ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi(Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Kırşehir. 64.

Poureidi, S., Yazdanpanah, M., Rokhzadi, A., Amiri, M., Fayazi, H., 2015. Effect of Plant growth Promoting Bacteria (Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas), Humic acid and Nitrogen Fertilizer on Growth and Yield of Wheat. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci, 4(11): 82-87.

Sağlam, N., 1992. Trakya Koşullarında Beş Makarnalık Buğday Çeşidinde Farklı Azotlu Gübre Dozları ve Verilme Zamanlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri (Doktora Tezi). Trakya Üniv, Fen Bilimleri Enst, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tekirdağ. 170.

Saber, Z., Pirdashti, H., Esmaeili, M., Abbasian, A., Heidarzadeh, A., 2012. World Applied Sciences Journal, 16(2):213-219.

Smith, G.P., Googing, M.J., 1998. Models of wheat grain quality considering climate, cultivar and nitrogen effects. Agricultural and Forest Meteorology, 94(1): 86-93.

Sönmez, F„ M.Ülker, N. Yılmaz, H.Ege, 1996. Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Kışlık Arpa Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Y.Y.Üniv. Zir.Fak. Derg. 6 (1): 133 J 46

Tosun, O., Yurtman, N., 1973. Ekmeklik buğdaylarda (Triticum aestivum L. em Thell) verime etkili morfolojik ve fizyolojik özellikler. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, 23: 418-434.

TÜİK, 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001Erişim tarihi:21.07.2020.

Uzun, B., 2012. Bakteri (Rhizobium leguminosarum L.) Aşılamasının Arpa, Fiğ ve Karışım Ekimlerinde Verim Ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisinin Araştırılmas(Yüksek Lisans Tezi).Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Veysel, S., Alpaslan, K., Sevgi, B., 2011. The effect of different humic acid fertilization on yield and yield components performances of common millet (Panicum miliaceum L.) Scientific Research and Essays, 6(3): 663-669.

Yazdani, M., Bahmanyar, M.A., Pirdashti, H., Esmaili, M.A., 2009. Effect of phosphate solubilization microorganisms (PSM) and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield and yield components of corn (Zea mays L.). Int.J.Biolo. Life Sci, 5: 2.

Yıldız, N., 1986. Araştırma ve Deneme Metotları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Ders Notları, Erzurum.

Zahir, Z.A., Asghar, H.N., Asif, M., Akhtar, M.J., 2007. Growth and yield of wheat as affected by compost enriched with chemical fertilizer, L-tryptophan and rhizobacteria.. Pak. J. Agri. Sci, 44(1):136-140.

Zengin, M., 1988. Organik Kompleks (Agrolig)’in Ayçiçeği Bitkisinin Azot-Fosfor Gübrelemesine Etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Published

2020-09-16

How to Cite

Mazlum ERDEM, Burak ÖZDEMİR, Erol ORAL, Fevzi ALTUNER, & Mehmet ÜLKER. (2020). The Effect of Alternative Fertilizers on Yield and Yield Components in Some Bread Wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) Varieties. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 522-541. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp522-541

Issue

Section

Articles